Bugac.hu

EMERGENCY SERVICE Kft.
1138.Budapest, Árva u.22.
1555 Bp., Pf.:16
Telefon / Fax: 06-1-201-1237
R e n d e z v é n y b i z t o s í t á s - O r v o s i ü g y e l e t e k - S ü r g ö s s é g i c e n t r u m o k - B e t e g s z á l l í t á s S z o c i á l i s - e ü. i n t é z m é n y e k ü z e m e l t e t é s e - J e l z ő r e n d s z e r e k Az ügyeleti ellátás rendje
A rendelési időn kívüli betegellátás módjai:
 Ellátás a rendelőben
 Helyszíni ellátás
 Mentés
Az ügyeleti időben történő betegellátás alapvetően az ügyeleti rendelőben tört énik. Az
ügyeletre érkező telefonhívásokat az ügyeletes asszisztens fogadja. Helyszíni ellátás csak valóban szükséges esetekben, súlyos betegség, mozgáskorlátozottság esetén történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontok alapján nem megengedhető gyakorlat, az ilyen
kéréseket az ügyeletes orvosnak kötelessége elutasítani! Ez nem az orvosi ellátás
megtagadását jelenti, a beteg ellátása a rendelőben természetesen ilyen esetben is
megtörténik. Az ellátandó terület nagyságát figyelembe véve ugyanis egye tlen helyszínen történő betegellátás akár 1 -1, 5 órát is igénybe vehet. Az indokolatlan házhoz hívások tehát
súlyosan veszélyeztethetik a valóban rászoruló betegek ellátását!
Amennyiben egyértelműen hirtelen kialakuló súlyos tünetek, sérülés, baleset tört énik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti az Országos Mentőszolgálat segélyhívó számán keresztül is a 104 hívószámon. Ekkor az Országos Mentőszolgálat mentésvezetője dönt az azonnali mentő gépkocsi indításáról vagy a feladat ügyeletnek történő átadásár ól. Erről a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben a mentésirányító a feladatot az ügyeletnek átadja, a bejelentőnek már nem kell külön az ügyeletet is értesíteni, ezt ebben az esetben az Országos JELENTKEZÉS AZ ÜGYELETEN :
Ügyeleti időben, az ügyeleti rendelőben előzetes bejelentkezés nélkül fogadjuk a sürgős szükség körébe (52/2006.(XII. 28)EüM.rendeletben meghatározott, betegségben
szenvedő betegeket. Háznál történő betegellátás igénye esetén kérjük, hívják az ügyeleti telefonszámot, az ügyeletes asszisztens fogadja a hívásokat. A rendelkezésre álló adatok alapján az ügyeletes orvos dönt a helyszíni betegellátás indokoltságáról. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a helyszíni betegellátás nem indokolt, az ügyeletes o rvosnak azt lehetősége felülvizsgálni , és megkérni a beteget, hogy jelentkezzen a rendelőben, ahol az ellátása meg fog történni. Amennyiben a helyszíni ellátás a beteg állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt indokolt, tájékoztatja a beteget arról, hogy ellátá sa várhatóan mikor fog megtörténni. Törekszünk a lehető leggyorsabb betegellátásra, de nagyszámú beteg egyidejű jelentkezése esetén ez akár órákat is igénybe vehet. Amennyiben a várakozás ideje alatt a beteg állapota romlik, azt kérjük, azonnal jelezzék ismételten telefonon az ügyelet irányába, hogy az ügyeletes orvos ennek megfelelően intézkedni tudjon! HOGYAN HÍVJUK AZ ÜGYELETET?
A telefont az ügyeletes ápoló veszi fel. Telefonon keresztül történik a helyszíni betegellátás igényének bejelentése, de készs éggel adunk telefonon keresztül egészséggel kapcsolatos kérdések és problémák esetén tanácsot is. Teendők helyszíni betegellátás telefonos bejelentése Az ügyeletet csak felnőtt hívja, gyerekeket ne bízzunk meg ezzel.
A bejelentés során őrizze meg nyugalmát, próbáljon lényegre törő, pontos információkat adni, hogy ezzel is segítse a beteg időben történő ellátását!  A bejelentő lehetőleg tartózkodjon a beteg mellett, hogy pontos információkat tudjon azügyeletes orvosnak adni.
Pontosan adják meg a bejelentő nevét, a beteg nevét, a beteg tartózkodási helyét (nem mindig azonos a lakcímmel!), a beteg panaszait, valamint azt a telefonszámot, ahol az ügyelet szükség esetén a beteget elérheti.
Az ügyelet megérkezéséig a bejelentő tartózkodjon a helyszí nen, biztosítsa az ügyeletes orvos beteghez történő bejutását, a beteg állapotának változása esetén haladéktalanul jelezze ezt az ügyeletnek, illetve fogadja a telefonhívást, amennyiben az ügyeletes orvos a megadott számon, szükség esetén a bejelentőt viss zahívja.
A telefonos bejelentés során a hívást fogadó orvos a bejelentőnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével, a betegség kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolatban.
Kérjük, ne vegyék ezt felesleges időpocsékolásnak, ezek az inf ormációk alapvetően szükségesek az ügyeletes orvos számára ahhoz, hogy minden beteg az állapotának megfelelően, lehetőleg a leghamarabb ellátásra kerüljön! A rendelkezésre álló információk birtokában az ügyeletes orvos dönt az ellátás helyéről és időpontjáról. Az indokolatlan, kényelmi szempontok alapján történő hívást az ügyeletes orvosnak kötelessége visszautasítani, mert ezzel az ügyeleti betegellátást veszélyezteti! Ebben az esetben a beteg ellátását az ügyeleti rendelőben biztosítjuk. Amennyiben a bete g háznál történő ellátása indokolt, az orvos közli az ellátás várható időpontját, és tanácsot ad hogy addig mi a teendő. A beteg állapotának változása esetén (pl állapotromlás, vagy a panaszok megszűnte stb.) azonnal jelezzenek vissza az ügyeletnek, hogy e nnek megfelelően tudjanak az ellátási sorrenden módosítani. Súlyos állapotú beteg esetében a várakozási időt lerövidítendő az ügyeletes orvos dönthet arról is, hogy egyből mentőt küld a beteghez.
A BETEGELLÁTÁS SORRENDJE :
Ügyeleti időben a betegellátás ne m érkezési, hanem úgynevezett sürgősségi sorrendben történik! A sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata. Ez azt jelenti, hogy az ellátásra váró betegek közül mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül következőként ellátásra, akár a rendelőben, akár otthonában tartózkodik. Így előfordulhat, hogy bár a rendelőben még több beteg is várakozik ellátásra, az ügyeletes orvos mégis ki kell, menjen egy súlyos állapotú beteghez, ami hosszabb idejű várakozást is eredményezhet a rendelőben.
A rendelőben megjelenő nagyszámú beteg esetén pedig házhoz hívásnál fordulhat elő hosszabb várakozási idő. Ügyeletes orvosaink törekszenek az ügyeletet igénybe vevő betegek lehető leggyorsabb és szakszerű ellátására, de várakozás még így is előfordul. Fontos, hogy az ügyeletet csak valóban indokolt esetekben vegyék igénybe , akár a rendelőben, akár házhoz
hívás esetén, illetve telefonos bejelentéskor lényegre törő, de részletes és pontos információkat adjanak az ügyeletes orvosnak. Az indokolatlan megjelenések és po ntatlan információk a valóban súlyos állapotú, azonnali beavatkozást igénylő betegek ellátását MI TÖRTÉNIK AZ ÜGYELETEN?
Akár a rendelőben ellátott betegek, akár házhoz hívás esetén az ügyeletes orvos kikérdezi a beteget az aktuális panasz okról, az ellátást igénylő betegségével kapcsolatos információkról és az esetleges korábbi megbetegedéseiről. Fontos hogy esetleges gyógyszerallergia tényét még kérdés nélkül is jelezzék! Az ügyeletes orvos megvizsgálja a beteget, elvégzi a szükséges műszeres vizsgálatokat (vérnyomásmérés, EKG, vércukormérés, véroxigén mérés stb.), és a betegség természete és a vizsgálat eredménye alapján dönt a beteg további sorsáról. Ez jelentheti, azt hogy tanácsot ad a további teendőkről, írhat fel gyógyszert, vagy kórh ázba utalhatja a beteget. A kórházba utalás a körülményeket és a beteg állapotát figyelembe véve saját járművel vagy mentővel történhet. Mentő igénybevétele esetén értesíti az Országos Mentőszolgálatot, és a megfelelő felszereltségű mentő gépkocsi megfelelő időjelzésű segítségét kéri. Amennyiben házhoz hívás esetén felmerül, hogy a beteg olyan súlyos állapotban van, ami azonnali kórházba szállítást igényel, azonnal küldhet mentőt a helyszínre.
A beteg ellátását ekkor az Országos Mentőszolgálat végzi. A bete g ellátásával kapcsolatos tényeket az ügyeletes orvos ún. Ambuláns naplóban rögzíti. Az ellátás végén a beteg az ambulánslapot átveszi, melyet aláírásával igazol.
KÖZPONTI ÜGYELET: Az érintett háziorvosi körzetek
lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő
alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó
mentőszolgálattal együttműködve." (47/2004. (V.11.) ESzCsM
rendelet)
TEHÁT ALAPFELADATUNK AZ ADOTT TERÜLETEN
JELENTKEZŐ SÚLYOS, SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI ESETEK,
MEGBETEGEDÉSEK ELL ÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI
SZÍNVONALON.
Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést , hanem a háziorvosi rendelési
időn kívüli, alapvetően sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett, többfajta tevékenységi kört is magában foglaló e llátás.
A betegeknek mindenképpen azt javasoljuk, hogy panaszaik jelentkezésekor minél hamarabb, lehetőleg rendelési időben forduljanak a háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai szakaszában meg lehessen kezdeni a részletes kivizsgálást és gyógykezelést. Ügyeleti időben az ügyeletes orvosnak lényegesen kevesebb lehetőség áll rendelkezésre a betegség részletes Ha ügyeleti időben jelentkezik a betegség, akkor szintén minél hamarabb jelentkezzenek az ügyeleten, ne várják meg a betegség súlyo sabbra fordulását! A felírt gyógyszereket időben váltsák ki, mert a térségben nincs lehetőség a gyógyszerek helyben történő folyamatos kiváltására! Figyeljenek oda rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és kiváltására, mert az ügyel et főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem Az ügyelet NEM érkezési sorrendben látja el feladatait, hanem a szigorúan
meghatározott sürgősségi ellátási sorrendben. A sürgősségi sorrend felállítása az
ügyeletes orvos feladata.
Mielőtt orvoshoz fordulnánk.
LÁZCSILLAPÍTÁS.
A hőleadást elősegíteni: könnyű, szellős öltözet, könnyű vékony takaró.
Hűtőfürdő: Kádba 37°C-os vizet engedni, a beteget beleültetni, majd folyó hideg vízzel a
fürdőt 28-30 °C-ra hűteni. 5-8 percen át benne ülni, majd szárazra törülni. Akár óránként is Gyógyszerek: (Magas láz esetén a különböző csoportok kombinálhatóak) Vény nélkül kapható lázcsillapítók felnőtteknek:
-Szalicilátok: Alka-Seltzer N pezsgőtabletta, Aspirin 500 tabletta, Kalmopyrin tabletta, Aspirin Migrain pezsgőtabletta, Aspegic 1000 por, Aspegic 500 por.
-Paracetamol: Grippostad Hot Drink por oldathoz, Panadol 500 mg tabletta, Panadol 1000 mg tabletta, Paracetamol Hermes 500 mg pezsgőtabletta, Rubophen 500 mg tabletta, Mexalen 500 mg tabletta, Ben-U-Ron tabletta, Mexalen 1000 mg végbélkúp felnőtteknek, Béres Febrilin 250 mg tabletta, Béres Febrilin 750 mg tabletta, Paramax Rapid 500 mg tabletta, Paracetamol BP 500 mg tabletta, Efferalgan Paracetamol 500 mg tabletta, -Nem szteroid gyulladáscsökkentők: Voltaren Dolo 12,5 és 25 mg tabletta, Voltaren
Dolo 12,5 mg kapszula, Ibuprofen Polfa 200 mg drazsé, Algoflex Izom+Ízületi 300 mg retard kapszula, Advil 200 mg drazsé, Advil Ultra és Advil Ultra Forte lágyzselatin kapszula, Melfen 200, 400 mg drazsé, Algoflex 200, 400 mg filmtabletta, Algoflex Forte filmtabletta, Ibuprofen BP 200 mg tabletta, Nurofen 200 mg drazsé, Nurofen Forte drazsé, Nurofen Rapid Forte tabletta, Nurofen Non-Aqua szájban oldódó tabletta, Nurofen Rapid tabletta, Nurofen Liquid 200 mg lágy kapszula, Ibumax 200, 400, 600 mg filmtabletta, Dolgit 800 mg filmtabletta, Dologit Akut kapszula, Ibustar 400 mg filmtabletta, Ibuprofen Sandoz 800 mg retard tabletta, Spedifen 400 filmtabletta, Spedifen 400 és 600 granulátum, Aleve filmtabletta,Strepfen szopogató tabletta.
Vény nélkül kapható lázcsillapítók gyermekeknek:
-Paracetamol: Mexalen 125 mg végbélkúp csecsemőknek, Mexalen 250 mg végbélkúp kisgyermekeknek, Mexalen 500 mg végbélkúp iskolás gyermekeknek, Ben -U-Ron szirup, -Nem steroid gyulladáscsökkentők : Nurofen Non-Aqua 100 mg szájban oldódó tabletta
gyermekeknek, Nurofen szuszpenzió gyermekeknek, Nurofen eper ízű szuszpenzi ó gyermekeknek, Nurofen 60 és 125 mg végbélkúp gyermekeknek.
NÁTHA ÉS MEGHŰLÉS.
Láz esetén figyelembe kell venni, hogy az alábbi gyógyszerek lázcsillapítót,
gyulladáscsökkentőt és fájdalomcsillapítót is tartalmaznak!
-Szalicilát kombinációk: Aspirin Kompl ex 500mg/30 mg granulátum, Aspirin Plus C pezsgőtabletta, Aspro C pezsgőtabletta, Aspro C Forte pezsgőgranulátum, Tabletta Chinacisalis cum Vitamino C FoNoVII.
-Paracetamol kombinációk: Panadol Extra tabletta, Saridon tabletta, Miralgin tabletta, Coldrex tabletta, Coldrex citrom, feketeribizli, méz és citrom ízű por, Coldrex Maxgrip citromízű por, Neo Citran por felnőtteknek, Vicetamol pezsgőpor, Coldy filmtabletta, Béres Trinell Pro filmtabletta, Combidolex filmtabletta, Grippostad C kapszula.
-Nem steroid gyulladáscsökkentő kombinációk: Nurofen Cold and Flu filmtabletta.
-Gyermekeknek paracetamol kombinációk : Coldrex Junior por, Coldrex Junior szirup, Neo
Citran por gyermekeknek, Coldrex Junior filmtabletta.
TOROKFÁJÁS.
Mebucain spray, Mebucain 1 mg/1 mg pasztilla, Mebucain Orange szopogató tabletta, Mebucain Mint szopogató tabletta, Strepsils Plus tabletta, Drill szopogató tabletta, Drill Rózsaméz bukkális tabletta, Drill cukormentes szopogató tabletta, Drill citrom -menta ízesítésű szopogató tabletta, Sep tofort tabletta, Halset tabletta, Glycosept szájnyálkahártyán alkalmazott oldat, Phlogosol oldat, Strepsils Honey and Lemon tabletta, Strepsils Menthol and Eucalyptus tabletta, Strepsils Mint szopogató tabletta, Strepsils Vitamin C 100 mg tabletta,Strepsils Lemon Sugar free szopogató tabletta, Strepsils Strawberry Sugar free szopogató tabletta, Neo -Angin bukkális tabletta, Neo -Angin cukormentes bukkális tabletta, Bioparox aerosol, Tantum Verde oldat és spray.
KÖHÖGÉS.
Hurutos köhögésre köptetők és nyákoldó k:
Bronchicum S szirup és elixír, Eukaliptusz Scherer kapszula, Robitussin Expectorans szirup, Bronchipret szirup, cseppek és filmtabletta, ACC 100 mg, 200 mg garnulátum és pezsgőtabletta, ACC 600 Long pezsgőtabletta, Fluimucil 100 mg, 200 mg garnulátum, Fluimucil 600 mg pezsgőtabletta, Fluimucil szirup, Sputopur 200 mg kapszula, Mucolin Béres pezsgőtabletta, Solmucol 100 és 200 mg szopogató tabletta, Paxirasol oldat és tabletta, Fenorin 250 mg/5ml szirup, Neo Citran Expectorant 5% köptető szirup, Drill Ex pectorant szirup, Drill 5% cukormentes oldat felnőtteknek, Drill 750 mg sugar free rágótabletta, Mucopront kapszula és szirup, Rhinatiol 2% szirup és cukormentes szirup gyermekeknek, Rhinatiol 5% szirup és cukormentes szirup felnőtteknek, Solucis szirup, S olucis Forte szirup, Ambroxol regenold 15 mg szopogató tabletta, Ambroxol Regenold 7,5 mg/ml folyadék, Ambrobene 7,5 mg/ml folyadék, Ambrobene 15mg/5ml szirup, Ambrobene 30 mg tabletta, Ambrobene 75 mg retard kapszula, Halixol 30 mg tabletta, Halixol sziru p, Mikambro 5% spray, Mucosin 30 mg tabletta, Flavamed 30 mg tabletta, Ambroxol -Q 15 mg/5ml szirup, Ambroxol-Q 0 mg tabletta, Mucoangin 20 mg szopogató tabletta, Neo -Bronchol szopogató -Száraz köhögésre köhögéscsillapítók :Robitussin antitussicum szirup, Rhinatiol
köhögéscsillapító szirup felnőtteknek és gyermekeknek , Rhinatiol Tusso tabletta, Drill
15mg/5ml szirup felnőtteknek, Drill 5mg/5ml cukormentes oldat gyermekeknek, Robitussin Junior szirup, Wick Medinat szirup, NeoCitran Antitussive 0,15% köhögéscsillapító szirup, Libexin tabletta, Elixirium Thymi Compositum FoNo VII Naturland, Elixirium Thymi -Köhögéscsillapítók és köptetők kombinációja: Erigon szirup.
Kérjük az egyéni allergiát mindenképp, vegyék
figyelembe, és minden esetb en olvassák el a fenti
gyógyszerek útmutatóját a felhasználás előtt!
Milyen esetekben forduljanak mentőhöz, illetve orvosi
ügyelethez?
A csecsemők, és kisgyermekek állapota rövid idő alatt változhat, súlyosbodhat, ezért ha gyermekénél az alábbi aggasztó tüneteket tapasztalja, kérjen mielőbb segítséget! 2. A mentőket riassza, és kezdje meg az elsősegélynyújtást! • Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen, pulzusa nem tapintható.
• Egyes légzészavarok esetén: nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, elkékül és, ugató köhögési rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkező rekedtség kínzó légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom.
• Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos sérülés, észlelhető csonttörés, magasból leesés, nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanúja, állat súlyos • Idegrendszeri tünetek esetén: eszméletlenség, eszméletzavar , eszméletzavarral járó izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság, szokatlan heves nyugtalanság, merev tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős látás, öngyilkossági •Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónaposnál, fiatalabb csecsemőnél, szabályos lázcsillapítás ellenére sem enyhülő magas láz, láz súlyos, elesett állapottal.
• Egyes légúti tünetek esetén: légúti betegségben hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás ellenére is fennálló kínzó fülfájás.
• Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés (kiszáradásra utal, ha több órája száraz a pelenka), csecsemőnél véres széklet, erős alhas i fájdalom, erős nőgyógyászati vérzés, a here fájdalmas • Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés több mint 12 órás hiánya, gyakori fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájdalommal.
• Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen bekövetkező, rekedtséggel járó nehezített belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és szemhéj duzzanattal, nagy testfel ületre kiterjedő • Egyes bőrtünetek esetén: terjedő bőrvérzések, sárgaság, kiterjedt bőrkiütések lázzal.
• Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyják, elhanyagolás, 4. Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha a gyermeknek: - enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van, vagy láza csillapítható, - kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, kullancsot kell kivenni, - hasmenése, nem ismétlődő hányása, székr ekedése van jó állapot mellett, - receptírás: a szokásos tápszere, állandó gyógyszere elfogyott, - igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz.
Néhány jó tanács a leggyakoribb problémákra.
IZOMHÚZÓDÁS, IZOMZÚZÓDÁS, REUMÁS JELLEGŰ FÁJDALMAK.
Gyógyszeresen a lázcsillapításnál felsorolt nem szteroid gyulladáscsökkentők
alkalmazhatóak, kiegészítve az alábbi helyileg használandó készítményekkel.
Phenylbutazon 5% kenőcs, Activon Extra gél, Activon spray, Rheumon gél, Rheumon krém,
Rheumon Lotio külsőle ges emulzió, Hotemin krém, Prontoket 5% spray, Algoflex 2,5% gél,
Keplat 20 mg gyógyszeres tapasz, Ketospray 10% spray, Fastum gél, Ibutop gél, Deep Relief
gél, Dologit krém, Algoplast -Ratiopharma 140 mg gyógyszeres tapasz, Voltaren Emulgel 1%
gél, Diclac 5% gél, Diclophenac-Ratiopharm gél, Doloflex 4% spray, Flameril 1% emulgél,
Flector EP gél, Flector tapasz, Fortedol 1% gél, Indobene Ratiopharm 1% gél, Elmetacin
oldat, Hansaterm 0,075% krém, Algesal krém, Mobilat N gél és krém, Nicoflex kenőcs,
Aciphen kenőcs, Spiritus Menthae cum Sale FoNo VII Naturland, Flexagil krém, Dolobene -
Ratiopharm gél.
VÍRUSOS HASMENÉS.
Diéta: Zsír és fűszermentes ételek.
Bőséges folyadékfogyasztás: Keserű tea, szénsavmentes ásványvíz, szűrt ivólevek. Mivel
hasmenés során rendkívül nagy mennyiségű folyadékot veszíthet a szervezet, a szokottnál is
nagyobb mennyiségű folyadék bevitele szükséges!
Ásványi sók pótlása: A folyadékba Elotrans por vagy Oralpadon por.
Bélflóra helyreállítása: Normaflore szuszpenzió.
Gyógyszerek: -Méreganyagok megkötésére: Carbo activatus tabletta, Cralex kapszula, Bolus
adstringens tabletta, Smecta por.
-Bélmozgás csökkentésére: Huma -Loperamide 2 mg tabletta, Huma -Loperamide C 2 mg
tabletta, Imodium kapszula, Lopedium kapszula, Loperin Béres tabletta.
-Lázcsillapítók: Szükség esetén.
HÁNYÁS.
Diéta: 15-20 percenként néhány falat kétszersült, háztartási keksz, sós vízben főtt burgonya.
Bőséges folyadékfogyasztás: 15 -20 percenként 4-5- korty keserű tea, szénsavmentes
ásványvíz, szűrt ivólevek. Mivel hányás so rán rendkívül nagy mennyiségű folyadékot
veszíthet a szervezet, a szokottnál is nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő
folyadékbevitelre!
Gyógyszerek: Vitamin B6, Daedalon tabletta, Daedalon végbélkúp.
GYOMORÉGÉS.
Zsíros, fűszeres ételek kerülése. S zigorú alkoholtilalom. Szénsavas italok kerülése.
Gyógyszerek: A különböző csoportokon belüli gyógyszerek szüksége esetén egymással
kombinálhatóak.
Gyomorsav mennyiségét csökkentő szerek: Antagel M 850 mg tabletta, Nilacid tabletta,
Anacid szuszpenzió, An tagel szuszpenzió, Maalox rágótabletta, Maalox szuszpenzió, Tisacid
tabletta, Gastracid rágótabletta, Talcid rágótabletta, Rennie Dou rágótabletta, Rennie
cukormentes rágótabletta, Optacid porkeverék.
Gyomornyálkahártya bevonók: Alusulin tabletta, Ulcogant 250 ml szuszpenzió, Ulcogant 5
ml szuszpenzió, Venter tabletta, Venter granulátum.
Gyomorsav termelődését csökkentő szerek: Histac 75 mg tabletta, Ranitidin Sandoz 75 mg
tabletta, Quamatel Mini 10 mg tabletta.
HASPUFFADÁS, TELTSÉGÉRZET.
Diéta. Puffasztó ételek kerülése. Gyógyszerek: Rennie Deflatine rágótabletta, Espumisan
gyöngy 40 mg kapszula, Espumisan 40 mg/ml szuszpenzió, Infacol szuszpenzió, Sab -Simplexszuszpenzió, Meteospasmyl kapszula.
EPEGÖRCS.
Diéta: Zsíros, fűszeres ételek kerülése.
Gyógyszeresen: Görcsoldók: Duspatalin 200 mg kapszula, Papaverinum Hydrochloricum
0,04 g tabletta, Drotaverin Chinoin 40 mg tabletta, No -Spa 40 mg tabletta, No-Spa Forte
tabletta, Buscopan 10 mg drazsé, Buscopan végbélkúp, Troparinum Combinatum tabletta,
Dicetel tabletta.
Fájdalomcsillapítás: Nem szteroid gyulladáscsökkentők (lásd lázcsillapítás).
Hányáscsillapítás: (lásd hányás).
Egyéb gyógyszerek: Neo-Bilagit filmtabletta, Rowachol cseppek, Rowachol kapszula,
Bilobene Ratiopharm filmtabletta, Cholagol oldat.
VESEGÖRCS.
Bőséges folyadékfogyasztás. Gyógyszeresen görcsoldók (lásd epegörcs), fájdalomcsillapítók
(lásd nem steroid gyulladáscsökkentők, lázcsillapítás), hányáscsillapítás (lásd hányás), egyéb
gyógyszerek: Rowatinex cseppek, Rowatinex kapszula.
MENSTRUÁCIÓS FÁJDALOM.
Fájdalomcsillapítás (lásd nem szteroid gyulladáscsökkentők, lázcsillapítás), görcsoldók (lásd
epegörcs).
ALLERGIÁS REAKCIÓK.
(Tudatzavar, eszméletlenség, torokdagadás, nehézlégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz!)
Allergén eltávolítása: Kerü lje az allergiát kiváltó ételek, kozmetikumok, ruhadarabok,
hajfestékek további használatát.
Gyógyszerek: Kalcium: Calcium Sandoz
Allergia ellenes szerek: Zyrtec 10 mg/ml cseppek, Zyrtec 10 mg filmtabletta, Zyrtec 1 mg/ml
oldat, Zyrtec Start 10 mg tabletta , Antiallergetin 10 mg filmtabletta, Cetino filmtabletta,
Cetirin akut 10 mg/ml oldat, Cetirin Akut filmtabletta, Revicet 10 mg szopogató tabletta,
Revicet Akut 10 mg szopogató tabletta, Xyzal 5 mg filmtabletta, Xyzal 0,5 mg/ml oldat,
Loratidin-Ratiopharm 10 mg tabletta, Claritine Akut tabletta, Lorastine Akut tabletta, Lorano
tabletta, Telfast 120 mg tabletta, Telfast 180 mg tabletta, Telfast Kid tabletta, Telfast Allegra
120 mg filmtabletta, Fexowin 180 mg tabletta.
Kérjük az egyéni allergiát mindenképp, vegyék
figyelembe, és minden esetben olvassák el a fenti
gyógyszerek útmutatóját a felhasználás előtt!

Mindennapi baleseteinkről néhány szóban.
Sebfertőtlenítés.
A helyszíni sebellátás a sebet megóvja a külső hatásoktól. A sebet Betadine -nal fertőtlenítjük.
Idegentestet a sebből csak akkor szabad eltávolítani, ha ez könnyen, a sebhez nyúlás nélkül végrehajtható; különben a sebben kell hagyni, és a fedőkötést az idegentestre tekintettel kell elkészíteni (kiálló idegentestet a seb steril fedése mellett kör ül kell párnázni).
A sebre csak steril, illetve Betadine -os géz kerülhet.
A leggyakrabban használt kötésrögzítés a pólyázás. A kötszer rögzítésére jól alkalmazható Nagy kiterjedésű lágyrészsérülések rögzítést is kívánnak, fájda lomcsillapításra is szükség Skalpolásnál, szövethiánynál a kiesett szövetet - ha megtaláljuk - a beteggel együtt gyógyintézetbe kell juttatni; esetleg hasznát lehet venni a végleges ellátásban. Hasonlóan kell Vérzés, vérzéstípusok, vérzéscsillapítás.
Vérzéstípusok.
• A hajszálerekből származó vérzés, gyöngyöző, a vérvesztés csekély.
• A vénás vérzés egyenletesen folyó, vörös, a sérült véna nagyságától függően több -kevesebb vért veszít a sérült (nagy véna vérzése akár ha lálos is lehet).
• Az artériás vérzés a szívműködéssel egyidejűen lüktető, élénkpiros. A vérvesztés a sérült artéria nagyságától függ: kivérzést, shockot, halált okozhat.
Vérzéscsillapítás::
• Kapilláris vérzés esetén Betadine -os lemosás után steril sebfe dés elégséges. Csak vérképzőszervi megbetegedésben, illetve véralvadási zavarban okozhat gondot az ellátás.
• Vénás vérzésben a beteget le kell fektetni, a vérző testtájékot fel kell emelni vagy polcolni (erre spontán is csillapodik a vérzés), majd gyorskö töző pólyával nyomókötést kell felhelyezni. Laikusok vénás vérzést annak esetleges nagyobb vérvesztő jellege miatt - hibásan! - szorító körülkötéssel láthatnak el. Ez azonnal oldandó, mert pangást, esetleg • Artériás vérzésben az ideiglenes vérzéscsillapításnak két változata van: az ujjnyomásos vérzéscsillapítás, illetve az artériás nyomókötés.
A vérzéscsillapítás menete.
• Artériásan vérző testrészét felpolcoljuk, ha lehet.
• Ujjnyomásos vérzéscsillapítás t végzünk, ha lehet.
• Steril gézzel kitömjük, azaz tamponáljuk a sebet.
• Erre ismét steril gézt helyezünk, majd a vénás vérzésnél leírtnak megfelelően befejezzük a • A végtag szorító körülkötését, minden egyéb eljárás sikertelensége esetén v égezzük, minél szélesebb eszközt használva, hogy a lágyrészek sérülését elkerüljük. A leszorítás időpontját dokumentáljuk; óránként fel kell engedni! Kötözés, fedőkötés: a sebet steril lappal kell fedni, majd steril mullpólyával körbekötni.
Bővebb vérzéssel járó sebeknél érdemes vastagabb lappal fedni a sebet, hogy a kötés ne vérezzen át. Erősen vérző sebnél - amennyiben mégis átvérzik a kötés - csere helyett érdemes a már meglévő kötésre helyezni egy újabb adag mull -lapot, és azt ismételten rögzíteni Égési sérülések.
Ha a testhőmérsékletnél jelentősen melegebb gőz, gáz, láng, folyékony fém stb. éri a testfelületet, égés következik be. Négy típus különíthető el: I. II. III. és IV. fokú égés.
• Elsőfokú égésben a bőr legfelső rétege károsodik, kissé duzzadt, vörös, fájdalmas, olyan mintha „kivasalták” volna, a bőrredők elsimulnak.
• Másodfokú égésben a bőr minden rétege károsodik: az elsőfokban égett bőrterületek mellett és között - a bőr rétegei között - szabálytalan alakú és nagyságú hólyagok képződnek. A szervezet folyadékvesztesége és a fájdalom néha olyan nagy, hogy a beteg könnyen shockossá • Harmadfokú égésben a kültakaró a másodfokhoz hasonlít. A hólyagok általában nagyobbak, több reped meg, a beteg sok folyadékot veszít. Az égett felület piszkosszürke, helyenként sötétszürke, hámcafatos, a szövethalás uralja a képet.
• Negyedfokú égésben a szövetek elszenesednek.
Bármilyen eredetű égési sérülés esetén alapvető fontosságú az égett felület azonnali, tartós, lehetőleg folyó hideg ví zzel hűtése. Ha a ruha ráégett a sérültre, de már kihűlt a felszín, nem vetkőztetünk, hanem a ráégett ruhára tesszük a kötszert Nagyobb kiterjedésű, súlyosabb fokú égési sérüléseket minél hamarabb célszerű orvosnak megmutatni.
Törés, ficam, rándulás.
Csonttörés.
Ha nyílt a törés, zárttá kell tenni, azaz szabályos, Betadine -os sebellátást végezni. Ha zárt a törés (illetve már fedtük a lágyrész sérülést), rögzítésről kell gondoskodni, amely a tört csont két szomszédos ízületén túlérjen. A rögzítés egyben b izonyos fájdalomcsillapítást is biztosít.
Ficamot a talált helyzetben kell rögzíteni úgy, hogy a rögzítés a két szomszédos ízületen túlérjen. A ficam időfaktora nagyobb, mint a komplikálatlan csonttörésé! Rándulás, húzódás, zúzódás.
A rándulást, húzódást, zúzódást, mivel a törés nem zárható ki, a helyszínen törésnek kell tekinteni, és ugyanúgy kell rögzíteni.
Tudnivalók sürgős szükség esetére.
Ki és mikor hívhat mentőt?
Mentés szükségessége esetén bárki - állampolgárságtól és egészségbiztosítá si jogviszonytól
függetlenül - hívhat mentőt a Magyar Köztársaság területén.
Milyen esetekben hívhatunk mentőt mentés céljából?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra szorul.
• ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszmél etlen állapot, bármilyen eredetű súlyos • baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén; • megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező rendellenesség miatt; • ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve t ünet észlelhető (pl. fulladásérzés, • ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját maga, vagy mások életét A mentők hívószáma az ország egész területén (minden vezetékes és mobil telefonr ól): 104 Mentőhívás esetén az alábbi kérdések szerint tegyük meg a
bejelentést.
1. Hol történt? (pontos cím, ennek hiányában a helyszín megközelíthetősége)
2. Mi történt? (a sérülés, rosszullét bekövetkezte: pl. összeesett, eszméletlen; szívbeteg fullad; magasból esett, gépkocsi elgázolta; motorkerékpárral fának ütközött, stb.) 4. Milyen sérülés, panasz, tünet észlelhető? (pl. földön, fekszik, lábát fájlalja; sápadt, verejtékes; fullad, nyugtalan, ajkai elkékültek; földön fekszi k, görcsöl, szája habzik) 5. A bejelentő neve és telefonszáma (szükség lehet a bejelentő visszahívására, pl. pontatlan 6. Várjunk a mentésirányító esetleges kérdéseire (a történtek pontosítása érdekében fontos!), és csak ezután tegyük le a tel efonkagylót.
Ha nem mentést igénylő heveny megbetegedést észlel a beteg lakásán, hívja a háziorvost vagy az orvosi ügyeletet. A beteg vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szüksége van -e a betegnek gyógyintézeti beutalásra és betegszállításra; ha igen, az orvos a szükséges (Az Országos Mentőszolgálat hivatalos ajánlása) . § Az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdése f) pontjának, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdése c) pontjának alkalmazásában a sür gős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőz ése érdekében - a beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek.
2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében fekvőbeteg -ellátás keretében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő 3. § Ez a rendelet 2007. január 1 -jén lép hatályba.
Melléklet az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek 1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás v eszélyével járó (külső vagy 2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams -Stokes- Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál 3. Életveszélyes endok rin- és anyagcsere állapotok, a folyadék - és ion- háztartás életveszélyes 4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma) 6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, "vörös szem", szemsérülés 9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem -sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, 11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis -állapotai 12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány -állapot 13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar al apján létrejövő heveny életveszély 14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, 16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, 17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I -II. fokú, és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) 21. Nyílt törések és decollement sérülések 22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 24. Politraumatizáció, többszörös sérülések 25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma 27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta 28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség 29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető 30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet, veszélyeztető állapotot idéznek elő.

Source: http://www.bugac.hu/docs/ugyeletrol.pdf

The diet cure quick symptom questionnaire

Many thanks to Julia Ross, the author of The Diet Cure , for her permission to place this questionnaire on the Total Fitness website. My goal in The Diet Cure is to stop your food cravings, address your eating and weight problems, and eliminate your mood swings and negative obsessions about your body. But first we have to determine what is causing these problems. Here is a mini-questionnai

Oral agents for the treatment of premature ejaculation: review of efficacy and safety in the context of the recent international society for sexual medicine criteria for lifelong premature ejaculation

Oral Agents for the Treatment of Premature Ejaculation: Review of Efficacy and Safety in the Context of the Recent International Society for Sexual Medicine Criteria for Lifelong Premature Ejaculationjsm_23862707.2725 Chris G. McMahon, MBBS, FAChSHM* and Hartmut Porst, MD†*Australian Centre for Sexual Health, St. Leonards, NSW, Australia; †Private Urology and Andrology Practice andHospital

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf