Microsoft word - ces1375-2010_ac_sv

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
"Arbetstagarnas ekonomiska
delaktighet inom EU"
YTTRANDE
från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén "Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet inom EU"
Föredragande: Alexander Graf von Schwerin
Medföredragande: Madi Sharma
SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË
Tfn +32 25469011 — Fax +32 25134893 — Internet: http://www.eesc.europa.eu
Den 17 februari 2010 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 29.2 i arbetsordningen utarbeta ett initiativyttrande om "Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet inom EU". Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 2 september 2010. Med hänsyn till kommitténs nya mandatperiod beslutade plenarförsamlingen att behandla detta yttrande vid plenarsessionen i oktober och utsåg Alexander Graf von Schwerin till huvudföredragande i enlighet med artikel 20 i arbetsordningen. Vid sin 466:e plenarsession den 21 oktober 2010 antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 170 röster för, 9 röster emot och 22 nedlagda röster: "Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet" eller "ekonomiska andelssystem för anställda"
(nedan kallade ekonomiska andelssystem) kan göra såväl företag som arbetstagare och
samhället som helhet mer delaktiga i de framgångar som följer av att den ekonomiska
verksamheten blir alltmer europeiserad. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vill
med det här initiativyttrandet därför göra allmänheten mer medveten om detta tema. Målet är
att få EU att utarbeta en ram
som främjar den sociala och ekonomiska sammanhållningen
i Europa genom att underlätta tillämpningen av ekonomiska andelssystem på olika nivåer
(t.ex. vinstandelar, aktieägarsystem för löntagare och löntagarsparande).
Utvidgningen av EU har lett till att även företag, framför allt små och medelstora företag, har
utvidgat sin verksamhet över gränserna. En av prioriteringarna i Europa 2020-strategin är
genomförandet av rättsakten för småföretag (Small Business Act) – framför allt när det
handlar om att förbättra de små och medelstora företagens ekonomiska situation. Ekonomiska
andelssystem kan här fungera som en mekanism till stöd för detta mål och på så sätt stärka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU
. Oberoende av företagens storlek
måste man i de ekonomiska andelssystemen ta hänsyn till lösningarna på företagsnivå och
skydda arbetstagarnas rättigheter, så att hänsyn tas till skillnaderna mellan olika företag och
länder.
SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. Syftet med detta initiativyttrande är därför att ¾ återuppta debatten om ekonomiska andelssystem på europeisk nivå och komma med nya
impulser för en EU-omfattande diskussion,
¾ göra allmänheten medveten om detta tema och uppmuntra arbetsmarknadsparterna,
både på europeisk nivå och i medlemsstaterna, att ta sig an frågan på allvar, ¾ identifiera transnationella hinder för de ekonomiska andelssystemen och visa på möjliga
lösningar,
¾ i lämpliga fall uppmuntra berörda EU-institutioner att utarbeta lösningar,
¾ skapa klarhet kring öppna frågor som behöver behandlas ytterligare.
Införandet av de ekonomiska andelssystemen måste vara frivilligt. De får inte ersätta
befintliga ersättningar utan måste fungera som ett komplement till ersättningssystemen, och
de får inte inverka hämmande på själva löneförhandlingarna. De måste vara begripliga för arbetstagarna och fungerar på så sätt som ett komplement till andra former av delaktighet för arbetstagarna. De ekonomiska andelssystemen borde hållas utanför pensionssystemen. De kan dock var för sig fungera som ett extra pensionssparande. De ekonomiska andelssystemen förväntas ¾ förbättra den lokala köpkraften och på så sätt också företagens möjligheter i en region,
¾ som kvalitetsfaktor för god företagsstyrning bidra till bättre inkomster genom att
arbetstagarna får ta del av företagets framgångar, ¾ som en form av kapitalsparande höja motivationen och bidra till att arbetstagarna
identifierar sig mer med företaget och därmed utvecklar starkare band till det. EESK anser därför att det krävs en ny rekommendation från rådet (att jämföra med
exempelvis 92/443/EEG av den 27 juli 1992) om främjande av arbetstagares möjligheter att ta del av företagsvinster och resultat samt förslag om hur man ska hantera hinder för gräns- I och med detta bör följande åtgärder vidtas på EU-nivå: 1) Man bör göra det lättare att tillämpa ekonomiska andelssystem över hela EU
grundval av gemensamma principer.
2) De många och vitt skilda ekonomiska andelssystemen analyseras och skildras på ett för användarna begripligt sätt, så att det blir lättare att tillämpa dem, framför allt
i små och medelstora företag.
3) Företag med gränsöverskridande verksamhet bör få stöd i sin strävan att
övervinna de framför allt skattemässiga hinder som finns i EU- och EES-medlems- staterna, så att de bättre kan uppnå målen om att stärka arbetstagarnas band till och identifikation med företaget med hjälp av ekonomiska andelssystem. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. 4) Man bör utarbeta ekonomiska andelssystem som framför allt förbättrar företagens
utbud, arbetstagarnas delaktighet, stödet till enskilt kapitalsparande, arbetstagarnas
möjligheter att ta del av företagets resultat samt möjligheterna att överföra systemet 5) Berörda arbetstagare som medverkar positivt genom att utöva sin äganderätt och ta det ansvar som detta medför skulle kunna bidra till att stärka företagsstyrningen.
6) Exempel på god praxis för ekonomiska andelssystem borde ges större
uppmärksamhet så att man bidrar till att de sprids. Sådan verksamhet borde få en
egen budgetrubrik i EU:s budget.
7) Ekonomiska andelssystem som modell för arbetstagares övertagande av företag
(employee buy-outs) kan öka kontinuiteten i och därmed också konkurrenskraften hos europeiska företag och samtidigt binda dessa till regionen. 8) Arbetstagarnas löner och köpkraft har inte följt med produktivitetsökningarna och aktieägarnas ökade inkomster1. Den finansiella krisen kommer att få negativa konsekvenser också för arbetstagarna. De ekonomiska andelssystemen kan, beroende på hur de utformas – delviskompensera köpkraftsminskningen och korrigera
återkommande svängningar. De bör dock inte ersätta löneökningar
9) Man borde bygga upp informationskällor om de ekonomiska andelssystemens
konsekvenser för både företag och arbetstagare samt om möjligheterna till utbildning
och rådgivning från oberoende institutioner, dvs. icke-statliga organisationer. 10) I de fall där det är brukligt med kollektivförhandlingar bör villkoren för de ekonomiska andelssystemen regleras inom ramen för kollektivavtalen. Bakgrund
Europeiska unionens råd och kommissionen
Rådet (senare Europeiska unionens råd) formulerade redan 1992 i sin rekommendation om främjande av arbetstagares möjligheter att ta del av företagsvinster och resultat2 allmänna
principer, som EESK stöder, om
− att systemen ska tillämpas med viss regelbundenhet, − att beräkningar ska göras enligt förutbestämda metoder, − att systemen ska vara ett komplement till det traditionella lönesystemet, − att graden av delaktighet ska variera beroende på företagets framgång, − att samtliga arbetstagare ska få tillfälle att delta, − att systemen ska kunna tillämpas i såväl privata som offentliga företag, − att systemen ska kunna tillämpas i alla företag oavsett storlek, − att systemen ska vara enkla, − att arbetstagarna ska få information och utbildning om systemen, Fler belägg för detta finns i D. Vaughan-Whitehead, The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, 2010, Edward Elgar-ILO. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. − att införandet av och deltagandet i systemen ska vara frivilligt. Dessa principer bekräftades i kommissionens meddelande från 2002 om "En ram för främjande av arbetstagarnas ekonomiska delaktighet"3. Pepper-rapporterna på uppdrag av kommissionen
Resultat: De ekonomiska andelssystemen skapar en positiv dynamik

I Pepper-rapporterna bekräftas att detta tema är av varaktig betydelse för EU:s politik. I Pepper IV-rapporten4 fastslås att de ekonomiska andelssystemen under det senaste
årtiondet blivit allt vanligare i EU-27. Under perioden 1999–2005 ökade andelen företag
som erbjuder alla sina arbetstagare att delta i ett system för andelsinnehav med procentenheter från i genomsnitt 13 till 18 vinstdelningssystem ökade med 6 procentenheter från i genomsnitt 29 till 35 % (uppgifter från Cranet, viktade medelvärden för alla länder). Andelen arbetstagare som deltar i systemen ökade också, om än i mindre skala (uppgifter från undersökningen om arbetsvillkor i EU, European Working Conditions Survey (EWCS)). Rekommendationer
I Pepper IV-rapporten föreslås att Europeiska unionens råd utfärdar en rekommendation
om en europeisk plattform för ekonomiska andelssystem. I enlighet med principen om
frivillighet omfattar den transnationella byggstensmetoden alla de former av andelssystem Vinstdelning (kontant, uppskjuten eller baserad på aktier). Individuella andelsinnehav (personalaktier eller aktieoptioner). ESOP-konceptet (ett kollektivt system för andelsinnehav som finansieras genom vinstdelning som ett komplement till lönen). Detta ger samtidigt utrymme för nya ekonomiska andelssystem. Alla former skulle kunna
kombineras till skräddarsydda lösningar.
The PEPPER IV Report – Assessing and Benchmarking Financial Participation of Employees in the EU-27, Berlin, 2009; http://www.eurofound.europa.eu/areas/participationatwork/pepperreports.htm. En sammanfattning på tyska, franska och engelska kan laddas ned på http://www.intercentar.de/en/research/focus-financial-participation-of-employees/. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. Främjande av valfria skatteincitament
Skatteincitament är visserligen ingen absolut förutsättning för de ekonomiska
andelssystemen, men de har fått entydigt positiva effekter i de länder där de införts. Trots
medlemsstaternas exklusiva behörighet på beskattningsområdet kan samordning,
avstämning och ömsesidigt erkännande
bidra till att underlätta tillämpningen av
ekonomiska andelssystem i företag som är verksamma över gränserna. Beräkningen av
faktiska skattesatser
för standardiserade scenarion skulle göra det möjligt att direkt jämföra
EU:s 27 medlemsstater sinsemellan och därmed garantera en fortsatt harmonisering. Så länge
de är valfria undviker man konflikter med nationella lagbestämmelser.
Översikt över nuläget
Arbetsmarknadens parter och de politiska beslutsfattarna behöver en tydlig och detaljerad översikt över de system som tillämpas i medlemsstaterna, vad de erbjuder och hur de utnyttjas. Det finns ännu inga nationsövergripande uppgifter från målinriktade undersökningar om de ekonomiska andelssystemen. Denna brist borde åtgärdas, exempelvis genom Förberedelser för projekt som får stöd av kommissionen: Byggstensmetoden som
utgångspunkt för en EU-strategi

För att knyta samman de många och vitt skilda ekonomiska andelssystem som finns
i medlemsstaterna har kommissionen stött förberedelserna för en så kallad byggstensmetod
(Building Block Approach)5. Enligt denna metod kommer man att göra åtskillnad mellan de
tre huvudformerna av ekonomiska andelssystem i EU (vinstdelning, individuella kapital-andelar och ESOP-konceptet; se även bilagan). Byggstensmetoden motsvarar kommissionens krav (öppenhet, ingen diskriminering osv.).
Det finns varken krav på eller förbud mot skattefördelar. Alla delar är frivilliga för både
företag och arbetstagare och kan kombineras med varandra så att de motsvarar företagets
särskilda behov.
Pepper IV-rapporten grundar sig på antagandet att ett ekonomiskt andelssystem som kan användas i flera länder och får ett enhetligt stöd i alla EU-medlemsstater skulle bli mer attraktivt för alla berörda. Den minskade administrativa börda som ett enhetligt system innebär skulle särskilt gynna företag med verksamhet i flera länder, och det skulle samtidigt kunna överföras från land till land. Överskådliga och jämförbara enhetliga ekonomiska andelssystem skulle komma små och medelstora företag till godo. Se resultaten i J. Lowitzsch et al., Mitarbeiterbeteiligung für ein Neues Soziales Europa, Berlin/Paris/Bryssel 2008; Rom 2009, Kraków 2010; kan laddas ned på tyska, franska och engelska under http://www.intercentar.de/en/research/focus-financial-participation-of-employees/. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. Under tiden, innan ett sådant EU-övergripande system har utarbetats, bör man verka för ett
ömsesidigt erkännande av de olika ekonomiska andelssystem som tillämpas i medlems-
staterna, inklusive beskattningen av dessa. Fördelar med en spridning av de ekonomiska andelssystemen
Fördelar med de ekonomiska andelssystemen för företagen
I. Med tanke på Europa 2020-strategin kan införandet av ekonomiska andelssystem hjälpa
europeiska företag, särskilt små och medelstora företag, att förbättra sin konkurrens-
kraft
, eftersom det stärker de kvalificerade arbetstagarnas identifikation med och band till
företaget, såväl i goda som i dåliga tider. De ekonomiska andelssystemen bidrar på så sätt
också till att säkra företagets framtid på ett hållbart sätt.
II. En del av företagets vinst delas ut till arbetstagarna på plats, vilket bidrar till att höja den regionala köpkraften.
III. Ekonomiska andelssystem kan hjälpa till att hantera de demografiska förändringarna.
De mest eftertraktade högkvalificerade arbetstagarna erbjuds nämligen en attraktiv plats att
arbeta och leva på. Detta främjar rekryteringen av fackkunnig personal.
IV. Den motivationshöjning som de ekonomiska andelssystemen leder till bidrar till att öka företagens produktivitet och höja kvaliteten på företagsstyrningen.
V. Ekonomiska andelssystem kan, beroende på om de bygger på främmande eller eget kapital, höja avkastningen på egenkapitalet eller andelen egenkapital i ett företag. Detta kan göra
det lättare att skaffa fram främmande kapital och öka företagets kreditvärdighet
.
VI. Ekonomiska andelssystem för företagsöverlåtelser, genom att företaget helt eller delvis
säljs till sina arbetstagare, kan vara ett lämpligt verktyg för små och medelstora företag och familjeföretag som vill säkra sin fortlevnad.6 Fördelar med de ekonomiska andelssystemen för arbetstagarna
I. Genom ekonomiska andelssystem kan arbetstagarna på frivillig basis få extra inkomster
utöver arbetsinkomsten eller den avtalsenliga lönen. II. Ekonomiska andelssystem ger arbetstagarna möjlighet att på ett enklare och mer långsiktigt
sätt bygga upp tillgångar, vilket kan komplettera löntagarnas tillgångar när de lämnat
arbetslivet.
III. Arbetstagare som kan förvärva andelar i företaget känner att de med sitt bidrag till företagets framgång blir tagna på större allvar. De upplever att de värderas högre.
Kommissionen framhävde denna aspekt redan i sin rekommendation om "överlåtelser av små och medelstora företag", 94/1069/EG, vilket bekräftades i kommissionens meddelande om överlåtelse av små och medelstora företag, (EGT C 93, 28.3.1998, s. 2). SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. IV. Ekonomiska andelssystem ger arbetstagarna en möjlighet att bli självständigare på arbetsplatsen och engagera sig i företagets framtidsstrategi. På så sätt kan de bidra till att
säkra arbetsplatsen på lång sikt.
V. Ekonomiska andelssystem förbättrar, som ett komplement till den fasta inkomsten,
arbetstagarnas finansiella situation och hjälper dem att överbrygga kristider eller mer osäkra
perioder i yrkeskarriären.
VI. På en allt mer europeiserad arbetsmarknad vore det lämpligt om olika ekonomiska
andelssystem kunde erkännas och föras över från ett land till ett annat vid byte av
arbetsplats.
VII. De arbetstagare som behåller sin anställning och lön kan i syfte att bevara sin arbetsplats tillfälligt stötta företaget i sanerings- eller krissituationer som konstateras och hanteras av
kollektivavtalsparterna .
Företagsöverlåtelse och andelsinnehav
Kommissionen7 påpekar att en tredjedel av företagarna i EU, främst de som har
familjeföretag, kommer att dra sig tillbaka ur affärslivet under de närmaste tio åren som en
följd av att den europeiska befolkningen åldras. Detta betyder att antalet företags-
överlåtelser kommer att öka enormt
, vilket kommer att påverka omkring 690 000 icke-
börsnoterade företag och 2,8 miljoner arbetstillfällen varje år. Småföretag och medelstora
företag är de största arbetsgivarna och en betydande faktor i arbetsmarknadspolitiken.
En annan fråga i detta sammanhang är om det går att bevara de företag som berörs av
generationsbytet och de arbetstillfällen som de erbjuder. Med detta växande behov av
företagsöverlåtelser kan ett lämpligt utformat ekonomiskt andelssystem tjäna som modell
för företagsöverlåtelser
.
Vid överlåtelse av företag kan framför allt ESOP-modeller komma till nytta (se bilagan).
En av ESOP-modellens främsta aspekter är att den har utformats just för icke-börsnoterade
företag. Den uppmuntrar företagsägare att överlåta sitt företag till sina arbetstagare och inte
sälja det till tredje man. Enligt modellen ökar personalens andel stegvis till 100 %. Detta gör
det möjligt för ägare som vill sälja att avyttra sina andelar utan att de återstående ägarna
tvingas göra samma sak. Arbetstagarna behöver i detta fall inte tillföra något eget kapital
eftersom deras förvärv av företaget finansieras genom vinstdelning utöver lönen. Systemet
innebär därför i grund och botten inte heller någon ytterligare risk för arbetstagarna. Om ett
stort andelspaket överlåts på kort tid tillgrips lånefinansiering med en genomsnittlig löptid på
sju år, som sedan amorteras med vinstmedel från företaget.
I sitt meddelande "Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram för tillväxt och sysselsättning" (KOM(2006) 117 slutlig). SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. När det gäller en framtida EU-ram och företagsöverlåtelser bör man också uttryckligen nämna
den beprövade modellen för kooperativa sammanslutningar. Det finns exempel på god
praxis (se bilagan) där personalen tagit över ett företag i form av ett kooperativ och där man
kunnat förhindra att ett företag lagts ned i brist på köpare. EESK anser att denna mycket
speciella fråga avseende kopplingen mellan ekonomisk delaktighet och företagsöverlåtelser
bör behandlas i ett separat yttrande."
Företagskris och innehav av andelar
Företag kan också genomgå perioder med ekonomiska svårigheter. I ett sådant läge är
företagets överlevnad den viktigaste frågan. Om kollektivavtalsparterna lotsar ett företag
genom en sanering eller en kris ska ekonomisk delaktighet vara en möjlighet i dessa
undantagssituationer. Man måste dock tänka på de potentiella nackdelarna med en sådan
delaktighet. Det krävs i så fall en hållbar lösning, som på lång sikt låter de arbetstagare som
fått behålla sin anställning och lönenivå (med hänsyn till flexicurity och perioder av
arbetslöshet/omskolning) ta del i företagets återhämtning och verksamhet. Arbetstagarna har
på så sätt ett intresse av företagets lönsamhet och framgång på lång sikt, och detta gynnar
även företaget.
Ekonomisk delaktighet i det företag som man arbetar i ses ofta som en dubbel risk. De som
är kritiska till de ekonomiska andelssystemen brukar exempelvis framhålla att arbetstagarna
riskerar att förlora både sitt arbete och det kapital som de har satsat om företaget går
i konkurs. Man måste dock dra en tydlig gräns mellan ett andelsinnehav som inte påverkar
lönen (ett fristående komplement) och ett andelsinnehav där arbetstagares besparingar
investeras i företaget. I det senare fallet borde arbetstagarnas anspråk få företräde framför
övriga fordringsägare vid företagslikvidering eller konkurs. Dessutom borde man
vidareutveckla sådana lösningar som riskdelning eller återförsäkringar i gräns-
överskridande fall.
Företagsstyrning och andelsinnehav
Vid sidan om andra former av medbestämmande och delaktighet i företagets beslutsfattande
kan andelsinnehav – beroende på utformningen – leda till delaktighet i beslutsprocesser,
t.ex. den rösträtt som ett aktieinnehav ger
. När andelarna utgörs av aktier kan aktieägarna
utöva sin rösträtt antingen individuellt eller kollektivt, t.ex. genom ett holdingbolag.
De företag som emitterar personalaktier i stor skala får en krävande men tålmodig och
trogen grupp aktieägare
, nämligen de egna arbetstagarna. Detta hjälper dem att bättre hålla
stånd mot det kortsiktiga perspektiv som råder på finansmarknaderna i dag. Hållbara
företagsbeslut
och hänsyn till företagens långsiktiga sociala ansvar i stället för överdriven
riskbenägenhet hos cheferna är den sidoeffekt som man vill att denna form av ekonomisk
delaktighet ska leda till.
SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. Om arbetstagarna deltar som aktieägare främjar detta företagets långsiktiga intresse. Det leder
sannolikt också till god företagsstyrning, vilket bidrar till att företaget kan överleva på
lång sikt.
Den arbetstagare som har en andel i sitt företag vill naturligtvis också ha fullständig insyn i företagets siffror och delta i beslutsfattandet. Här finns det ett samband mellan den delaktighet som bygger på andelsinnehav och den delaktighet som grundar sig på rättigheter till information, samråd och medbestämmande. Andelsinnehav och delaktighet i beslutsfattande
Tvärtemot de farhågor som framför allt råder i företag som hittills inte haft något ekonomiskt
andelssystem, begränsar inte dessa system företagen i deras autonomi utan stöder dem
snarare i beslutsfattandet.
För företagets aktieägare är det en fördel att veta att de utöver övriga aktieägare även har företagets arbetstagare på sin sida, och att dessa strävar mot samma mål. Berörda arbetstagare som medverkar positivt genom att utöva sin äganderätt och ta det ansvar som detta medför
kan bidra till att stärka företagsstyrningen8, och möjligheten att utbyta förslag i fråga om företagsstrategin skulle leda till ett rikare urval av företagsbeslut, inom de gränser som beskrivs ovan. De arbetstagare som äger aktier måste ha samma rättigheter som andra Slutligen bör man klargöra att varken de hävdvunna medbestämmanderättigheter som finns i medlemsstaterna eller det avtalade anställningsförhållandet bör eller kan ändras genom de äganderättigheter som förvärvats genom ekonomiska andelssystem. De påverkas inte av de ekonomiska andelssystemen. Ett europeiskt förfarande: Byggstenar för praktiska problem och lösningar
Det skulle få stor politisk betydelse för utformningen av EU som ekonomiskt och socialt område, om man utvecklade och främjade lättbegripliga och lätthanterliga system för arbetstagarnas ekonomiska delaktighet inom EU. I princip måste det stå arbetsgivarna och arbetstagarna fritt att delta i sådana system. Finansieringen ska vara fristående från arbetsersättningen och/eller den avtalsenliga lönen eller ske med vinstmedel som delats ut inom ramen för ett vinstdelningssystem. I t.ex. Österrike finns det möjlighet att utforma det ekonomiska andelssystemet som ett holdingbolag. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. En kombination av andelsinnehav och vinstdelning som framtidstrend för de
ekonomiska andelssystemen

När det gäller aktiebaserad vinstdelning där aktierna måste innehas under en viss tid borde man med hänsyn till beskattningen i ett senare skede skilja på följande tre steg: − Inledningsfasen där arbetstagarna får ta del av företagets vinster. − En mellanfas där de ackumulerade medlen placeras i företagsandelar. − Slutfasen där de förvärvade andelarna överlåts till arbetstagarna som fritt får förfoga Det finns redan former av andelsinnehav där förvärvet finansieras genom en förvaltnings-
fond
med vinstmedel som betalats ut som ett komplement till lönen inom ramen för ett
vinstdelningssystem. I sådana fall bildas vanligtvis ett självständigt holdingbolag9, som får
förtroendet att förvalta arbetstagarnas aktier i en fond. Förvaltningen av holdingbolaget borde
ge uttryck för alla arbetstagare som innehar aktier, på demokratisk grund genom val, utan att
påverkas av ledningen. Exempel på god praxis för holdingbolag är AUCHAN10 (Frankrike), HOMAG AG11 (Tyskland), Pfalz Flugzeugwerke PFW Aerospace AG12 (Tyskland), Voestalpin AG13 (Österrike), Stiftelsen Oktogonen14 (Sverige); Herend-ESOP15 (Ungern); Tullis Russel ESOP16 (Storbritannien); Eircom-ESOP17 och Aerlingus-ESOP18 (Irland). För att möjliggöra en ökad användning av holdingbolag bör man sammanställa de exempel som finns på god praxis (se också bilagan). I Kontinentaleuropa handlar det vanligtvis om ett bolag, en stiftelse eller en förening, och i de angloamerikanska länderna om en fond. Syfte: Att främja lojalitet och motivation bland arbetstagarna; se http://www.groupe-auchan.com/emploi.html. Syfte: Tillväxtfinansiering; http://www.homag.com/de-de/career/Seiten/mitarbeiterkapitalbeteiligung.aspx. Syfte: Avknoppning från EADS-koncernen; http://www.netz-bund.de/pages/mitarbges.pdf, s. 32 ff. Syfte: Privatisering och strategisk delaktighet; http://www.voestalpine.com/annualreport0809/en/management_report/employees.html. Syfte: Att främja lojalitet och motivation bland arbetstagarna; se Handelsbankens årsredovisning 2009, http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_09_sv_ar_rev_las/$file/hb09sv_medfoto_ny.pdf, s. 53, 56. Syfte: Privatisering och främjande av lojalitet och motivation bland arbetstagarna; http://www.herend.com/en/manufactory/story/, utan uppgifter om ESOP, se år 1992. Syfte: Företagsöverlåtelse; http://www.tullis-russell.co.uk/group/about/. Syfte: Privatisering och strategisk delaktighet; http://www.esop.eircom.ie/. Syfte: Privatisering och strategisk delaktighet; http://www.aerlingus.com/aboutus/investorrelations/shareregister/. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. Skatteincitament och ömsesidigt erkännande av ekonomiska andelssystem
Det finns belägg19 för att skatteincitament inte är någon absolut förutsättning för de
ekonomiska andelssystemen, men det är ändå ett effektivt instrument för att främja dem
i de länder som erbjuder dem. Även om skatteincitament är det vanligaste stödinstrumentet
skulle ett europeiskt system med obligatoriska skatteincitament dock falla utanför EU:s
behörighetsområde och krocka med medlemsstaternas lagstiftningsbehörighet. Det är dock
ändå ett faktum att gränsöverskridande företagsverksamhet och karriärer blir allt vanligare,
och de ekonomiska andelssystem som i dag är begränsade till medlemsstaterna kan inte
i önskvärd utsträckning utvidgas till hela Europa. Det enda som återstår att göra om man vill
införa ett ekonomiskt andelssystem i utländska filialer är därför för det mesta att anlita dyra
experter. De blir på så sätt så dyra att införa att de flesta avstår. En frivillig, enhetlig och
enkel incitamentsmodell med samma skattemässiga utformning och incitamentsnivå
i hela EU
skulle kunna leda till att antalet företag som är beredda att införa ekonomiska
andelssystem ökade väsentligt, eftersom systemen på så vis skulle kunna utformas för hela
koncerner20.
Den modell som föreslås skulle kunna ha beskattning i efterhand som minsta gemensamma
nämnare.
Innan man utformat en europeisk modell med enhetliga skatteförmåner, bör man sträva efter
ett ömsesidigt erkännande av de system som finns i de enskilda medlemsstaterna. Detta
skulle göra de ekonomiska andelssystemen mer attraktiva och lätthanterliga även utan en
enhetlig europeisk lösning.
Vid sidan om skatteincitament kan företagen också tillhandahålla incitament i form av Ekonomiska andelssystem i kooperativa sammanslutningar
Produktionskooperativ är ett bra exempel på ekonomiska andelssystem, framför allt i de
fall där de flesta arbetstagare också är delägare. I enlighet med de internationellt erkända
värderingar och principer som gäller för kooperativ har samtliga arbetstagare/medlemmar
oinskränkt rätt att delta i beslutsfattandet.21 När arbetstagare äger, kontrollerar och styr sitt företag, vet vi av erfarenhet att dessa garanterade rättigheter leder till bättre ekonomiska resultat och till en bättre överlevnadsförmåga i kristider och därmed också till att deras jobb på lång sikt kommer att finnas kvar i regionen. En lagstadgad intresserepresentation kommer att stimulera arbetet med att skapa en ram för ökad ekonomisk delaktighet. Se Pepper-IV-rapporten, del I, kapitel 4, s. 56–58. Jfr Thyssen Krupp: http://www.thyssenkrupp.com/de/investor/belegschaftsaktie.html. Se exempelvis ILO:s rekommendation (193) om främjande av kooperativ. SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh ./. Arbetstagarnas ekonomiska delaktighet inom offentlig förvaltning
Möjligheten till ekonomisk delaktighet för arbetstagare finns framför allt i sådana företagsformer som aktiebolag eller andra bolag med begränsat personligt ansvar, eftersom systemet i sådana företag är relativt enkelt att utforma. Denna möjlighet saknas för vissa företagsformer, framför allt för icke-kommersiella företag och deras arbetstagare (offentlig förvaltning, icke-vinstdrivande företag), och för andra är det ytterst svårt att införa ett sådant system (föreningar, stiftelser etc.). På dessa områden finns det ett stort antal företag och förvärvsarbetande där system för ekonomisk delaktighet för arbetstagarna för närvarande inte kan tillämpas. Trots subsidiaritetsprincipen borde man därför ha som mål att följa en modell som möjliggör
system för ekonomisk delaktighet för arbetstagarna inom alla yrkesgrupper och alla
företagsformer
. I det sammanhanget bör man också ta hänsyn till den särskilda situationen i
den offentliga sektorn.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs Se bilaga: Bilagorna kan laddas ned på tyska, franska och engelska under http://www.intercentar.de/en/research/focus-financial-participation-of-employees/eesc-own-initiative- SOC/371 – CESE 1375/2010 DE/EXTERN-MKE-Sv/HF1-PH-ES/ad-mp-hh

Source: http://www.intercentar.de/fileadmin/files/EWSA/Schlussdokument/ces1375-2010_ac_sv.pdf

sane.academyofeating.com

Smoking reduction and cessation for people with schizophrenia Identify smokers 1 Many people with schizophrenia smoke and smoke heavily, resulting in significantRoyal Australian College of General Practitionershealth and lifestyle problems. Smoking reduction and cessation is complicatedbecause smoking may alleviate some of their psychiatric symptoms and lessen theside-effects o

Microsoft word - 13_wp04_eurodsd_dna_sop.doc

EuroDSD Standard Operating Procedures (SOPs) Workpackage 4 Preparation, storage and shipment of fibroblast genomic DNA • (Culturing of cells is only recommended, if no genomic DNA exists at the site of the sender (protocol see below). The most important predisposition of the project is a very good documentation of the site of biopsy since only labial , labioscrotal or scrotal skin fi

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf