Arginiinijasydän.p65

Arginiini
Arginiini on luokiteltu “ehdollisesti ei-välttämättömäksi” aminohapoksi, mikä tarkoittaa, että keho tuottaa sitä useimmiten riittäviä määriä eikä sitä tarvitsesaada ravinnosta. Tämä on todennäköisesti totta, jos tavoitteena on pelkkähengissä säilyminen. Mutta kun tarkastelen tutkimusaineistoa ja erityisiä ter-veysongelmia, jotka ovat nopeasti yleistyneet yhteiskunnassamme, näen asi-an aivan eri valossa.
Sepelvaltimotaudit ovat ensimmäisellä sijalla yli 60-vuotiaiden kuolleisuu- den syynä (35-60 -vuotiailla syöpä on jokseenkin yhtä tappava.) Yhteiskuntana meiltä ilmeisesti puuttuu useita osatekijöitä pyrkiessämme pidentämään elinikäämme ja parantamaan terveyttämme, kun 70 % kaikillayli 50-vuotiailla amerikkalaisilla miehillä (41 % kaikista yli 20-vuotiaista afro-amerikkalaisista) ja 50 %:lla kaikista 60-vuotta täyttäneistä naisista on jokinsepelvaltimosairaus.
Sepelvaltimosairaus on erinomainen esimerkki vanhenemisen/rappeutu- misen vaatimasta veronsa. Se sattuu myös olemaan alue, missä voitte ratkai-sevasti muuttaa elämänlaatuanne - ja ehkä myös pidentää sitä - arginiininkäytöllä. Arginiini ei ole yleislääke tai koko vastaus. Se ei korvaa liikuntaa,puhdasta ruokavaliota, stressin hallintaa tai muita ravintolisiä. Mutta, kutenglutationinkin kohdalla, olen ehdottomasti sitä mieltä, että teidän olisi lisättäväarginiini ravintolisäohjelmaanne.
Kuinka arginiini auttaa
Sepelvaltimotauti alkaa verisuonissa, ensisijaisesti valtimoissa. Verisuo- net ovat sidekudosputkia, joiden sisäseinämät on vuorattu sileällä solukerrok-sella. Näitä soluja nimitetään endoteelisoluiksi ja niiden muodostamaa vuora-usta kutsutaan endoteeliksi. Endoteelisoluissa ei ole mitään erikoista.
Endoteelisolut ympäröivät kaikkien verisuonten sisäseinämiä sydämestä hiussuoniin. Pienimmät hiussuonet muodostuvat pelkästään sileästä endo-teelisolukosta. Endoteelisolut ohjaavat kaikkea paikallisella tasolla. Ne ohjaa-vat valkoisten verisolujen liikkumista immuniteettijärjestelmästä verisuoniin janiistä pois. Ne tuottavat ja erittävät erilaisia hormoneja laukaisemaan korjauk-sen ja uusien verisuonten kasvun.
Endoteelisolut sisältävät myös verenkiertoa määrääviä antureita. Tuotta- malla ja erittämällä entsyymejä ne laukaisevat typpioksidin muodostumisen,mikä vuorostaan saa sileät lihakset rentoutumaan (verisuonten laajeneminen)ja lisäämään verenvirtausta.
Typpioksidia voi syntyä vain arginiinista. Arginiinin muuttuminen typpioksi- diksi ja siitä seuraava verenvirtauksen lisääntyminen on antanut arginiinillenimen “luonnon viagra”. Itse asiassa arginiinin ja typpioksidin tutkiminen johti viagran kehittämiseen. (Tarkemmin sanottuna viagraa voitaisiin kutsua “kei-notekoiseksi arginiiniksi”.) Kun arginiinitasot ovat liian alhaiset, endoteelisolut eivät kykene tuottamaan riittävästi typpioksidia, ja verisuonet pysyvät supistuneina. Sepelvaltimotautijoko tappaa nopeasti, kun veren/hapen saanti sydämestä estyy, tai - yleisem-min - hitaammalla ennustettavammalla tavalla endoteelisolujen tullessa vähi-tellen kykenemättömiksi suorittamaan tehtävänsä. Varhaisia oireita ovat: hen-genahdistus, erityisesti ponnistellessa, korkea verenpaine, nesteen kertymi-nen alaraajoihin ja nilkkoihin, päänsäryt, halvaus, seniliteetti ja kognitiivistentoimintojen (tiedollinen, havainto-, muisti, ymmärtäminen, tajunnan sisältöönliittyvä) heikkeneminen, erektiovaikeudet, heikentynyt munuaisten toiminta/munuaistauti, rintakivut (angiina pectoris), jalkakipu (katkokävely), periferaali-nen (pinta-) verisuonitauti, sydänkohtaus ja kongestiivinen sydänlihassairaus(Sydän ei jaksa pumpata riittävästi verta).
Sydäntautiin johtavat syyt
Tapahtumaketju, joka johtaa kongestiiviseen sydänlihassairauteen tarjoaa havainnollisen kuvan siitä, kuinka sydäntaudit tappavat enemmän ihmisiä kuinmitkään muut taudit. Miljoonilla ihmisillä on tämän taudin eri vaiheisiin liittyviäoireita, mutta he eivät tunnista niitä. Jos satutte olemaan yksi heistä, ajatelkaasitä naamioituna siunauksena, varoitusmerkkinä tehdä muutoksia nopeasti.
Olemalla välittämättä oireista on varma tapa heikentää elämänlaatua ja ly-hentää elinikää.
Vanhetessamme valtimomme muuttuvat jäykiksi ja alkavat menettää laa- jentumiskykyä (rentoutua ja avautua mahdollistaen suuremman verenvirtauk-sen). Ensin ponnistuksen aikana ja myöhemmin aivan normaaleissa toimissasydän joutuu pumppaamaan kovemmin toimittaakseen kehoon happea ja ra-vinteita. Tämä kohottaa verenpainetta, mikä vahingoittaa sydäntä ja verisuo-nia.
Sydän laajenee, jotta se voi pumputa voittaakseen paineen, mutta se heik- kenee ja tulee tehottomammaksi. (Sydämen pumppaustehoa mitataan ejek-tiofraktiolla, EF, joka on sydämen pumppauskyvyn mitta, sydämen iskutila-vuuden osuus kammiolepotilavuudesta). Normaalin sydämen EF on 0,55 taikorkeampi tarkoittaen, että se pumppaa 55 %:n teholla. Kongestiivisen sy-dänsairauden oireita esiintyy, kun EF laskee 40 %:iin, se voi laskea jopa 10%:iin.) Munuaisten läpi virtaa vähemmän verta, mikä heikentää niiden kykyä puh- distaa kehoa ja poistaa ylimääräistä nestettä. Munuaiset reagoivat tähän ikäänkuin elimistössä ei olisi riittävästi verta. Ne pidättävät enemmän suolaa ja vet-tä pyrkiessään lisäämään veren määrää, mikä vain pahentaa tukkeutumistaja johtaa nesteen kertymiseen ja alaraajojen ja nilkkojen turpoamiseen. Lo-pulta kongestiivinen sydänsairaus voi osoittautua hengenvaaralliseksi.
Kongestiivisen sydänsairauden voittaminen
Voimme hidastaa tätä prosessia liikunnalla, joka lisää verisuonten kehitys- tä. Liikunta voi auttaa antamaan meille tarvitsemaamme verenvirtausreser-viä. Jos teillä on jo kongestiivinen sydänsairaus, liikunta ei ehkä tule kysymyk-seen, ennen kuin sairaus on hallinnassa.
Yksi niistä tekijöistä, jotka kiihdyttävät endoteelin vanhenemisesta johtu- vaa toimintakyvyttömyyttä, on kuitenkin typpioksidin alentunut tuotanto ja saanti.
Tästä johtuen arginiini on niin tärkeä sekä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä ettähoidossa.
Lukuisilla tutkimuksilla on osoitettu, että arginiinin ottaminen lisäravintee- na voi auttaa kongestiivisen sydänsairauden hoidossa. (Am J Clin Nutr10;91:1261-1267) (Med Sci Monit 09;15:R606-CR611) (Int J Sports Med06;27:567-572) Tutkimuksessa käytetyt annokset olivat 2-12 g. päivässä. Keskiarvo oli noin 6 g. päivässä. Paras vaikutus saavutettiin, kun arginiinia otettiin säännöl-lisesti parin kuukauden ajan.
Tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todettiin, että arginiinin kes- kimääräinen saanti aikuisilla on 4,4 g. päivässä, mutta 25 % väestöstä sai alle2,6 g. päivässä. (Nutr Res 08;28:21-24) Tutkimusten ja sepelvaltimotautien suuren esiintymistiheyden perusteella on ilmeistä, että nämä määrät eivät ole riittäviä. Ja vaikka on mahdollista lisä-tä arginiinin saantia ravinnosta, mielestäni arginiinin ottaminen lisäravinteenatarjoaa varmemman henkivakuutuksen. Tässähän on kyse seikoista, jotkaauttavat ehkäisemään elimistön rappeutumista, joka aiheuttaa enemmän kuo-lemia kuin mikään muu sairaus.
Olen ensimmäinen myöntämään, että tarvitaan vielä paljon tutkimusta ar- giniinista määrittelemään sen parhaat käyttötavat hoidoissa. Mutta perustuentätä aminohappoa koskeviin nykyisiin tutkimuksiin ja sen turvallisuuteen mi-nusta tuntuu, että sillä voi olla ratkaiseva vaikutus elämänlaatuumme. Huo-matkaa, että olen käsitellyt arginiinin edullisia vaikutuksia vain sepelvaltimoi-den rappeutumisen osalta.
Arginiinin muita hyötyjä
Arginiini edistää myös eri hormonien muun muassa kasvuhormonin ja in- suliinin tuotantoa. Sen on osoitettu alentavan korkeaa verenpainetta, edistä-vän haavojen paranemista (erityisesti diabeteksen ja onnettomuuksien aihe-uttamia), puhdistavan ja uudistavan maksan kudoksia ja toimivan luonnollise-na verenohentajana vähentämällä verihiutaleiden yhteen tarttumista.
Kehonrakentajat ja painonnostajat ovat käyttäneet arginiinituotteita vuosi- kausia korottamaan anaerobisia kynnyksiä ja parantamaan liikuntasuorituk-sia. Arginiinin käyttäminen voi selvästi lisätä verisuonten laajenemista, paran-tavan verenkiertoa lihaksiin ja auttavan treenisuoritusta. Se johtaa parempaan, pitkäkestoisempaan “pumppaukseen”.
Kliinisten kokemusten mukaan arginiini näyttää toimivan parhaiten yhdes- sä muiden aminohappojen ja antioksidanttien kanssa. Eri aminohappojenyhdistäminen tuottaa erilaisia proteiineja, joista muodostuu entsyymejä, aivo-jen välittäjäaineita ja niin edelleen.
Kun typpioksidi on muodostunut, se elää vain muutaman sekunnin, ennen kuin se hajoaa. Sen tähden typpioksidin saaminen oikeaan paikkaan mahdol-lisimman nopeasti on ratkaisevan tärkeää. Pienestä koosta johtuen glutationion pääasiallinen solujen välinen kuljettaja ja typpioksidin tuhoaja. Tästä johtu-en kaikki tutkimukset jatkuvasti osoittavat, että glutationi- ja arginiinitasot en-nustavat tarkasti sen hetkistä ja tulevaa terveyttä. Ja tämä on yksi niistä syis-tä, miksi ehdotan päivittäistä heraproteiinipirtelöä, joka sisältää sekä välttä-mättömiä ja ei välttämättömiä aminohappoja.
Antioksidantit ovat myös tärkeitä arginiinin kanssa. Arginiinista muodostu- nut typpioksidi voi olla kaksiteräinen miekka. Toisaalta se voi toimia tehokkaa-
na verisuonten laajentajana, mutta se voi toimia myös vapaana radikaalina.
Antioksidantit kuten C, ja E-vitamiini ja kivennäinen sinkki, joita on useimmis-
sa monivitamiineissa, voivat pitää vapaiden radikaalien vaikutukset kurissa.
Arginiinin käyttö
Olen ottanut arginiinia ravintolisänä jo jonkin aikaa. Olen käyttänyt sekä irtojauhetta sekoittamalla sitä aamuiseen proteiinipirtelööni ja myös kaupalli-sesti tuotettua arginiinia. Olen ollut hyvin tyytyväinen kummankin menetelmäntuloksiin. Nyt käytän irtojauhetta, ja se on paljon kustannustehokkaampaa.
Ehdottaisin 3-6 grammaa päivässä. On mahdollista, että suuremmat an- nokset saattavat aiheuttaa joillekin ripulia, joten 3 g. päivässä on todennäköi-sesti hyvä annos aluksi jokaiselle.
Hankin arginiinini parista lähteestä. Toinen on luotettava yritys, jota olen suositellut jo vuosia, nimittäin JoMar Labs, www.jomarlabs.com tai 800-5384545. Toinen on PureBulk, www.purebulk.com tai 541-679-1500. Molem-mat yritykset myyvät arginiinia kapseleina ja irtojauheena. Irtojauheena 3 g.
on noin yksi teelusikallinen. Jos ostatte jauheena ja havaitsette, että ette pidämausta, voitte aina ostaa kapselointikoneen Pure Bulkilta ja täyttää kapselititse.
Minun kai pitäisi sanoa jotakin aminohappojen lajeista. Tässä artikkelissa olen puhunut “arginiinista”. Mutta kun etsitte tätä ravintolisää, näette ne mer-kittyinä “L-arginiiniksi”. L tarkoittaa molekyylin muotoa. Aminohapot (ja muutyhdisteet) ovat kolmiulotteisia, joten niitä on “vasenkätisessä” ja “oikeakäti-sessä” muodossa (L = left - vasen, R = right - oikea). Kumpikin muoto sisältääkaikki osatekijät yhdisteen muodostamiseksi. Keho tuottaa ja käyttää vain L-muotoisia aminohappoja.
Aminohappoja on myös puhtaassa eli “perusmuodossa” ja vetykloorimuo- dossa sekä AKG (alfa-ketoglutaraatti) muodoissa. Olen käyttänyt kaikkia kol- Sana turvallisuudesta
Arginiini on turvallista ja haitta-aineetonta, mutta on muutamia seikkoja, Arginiini parantaa insuliiniherkkyyttä ja voi lisätä insuliinin tuotantoa, joten jos sinulla on diabetes, sinun on tarpeen seurata mahdollisia verensokerinmuutoksia.
Lapsilla tai odottavilla naisilla on tehty vähän tutkimuksia, joten - kuten monia muitakaan ravintolisiä - arginiinia ei suositella heille.
Yhdessä tutkimuksessa ehdotettiin, että jos sinulla on hiljattain ollut sy- dänkohtaus, sinun pitäisi odottaa muutamia kuukausia ennen arginiinin otta-mista.
Jos käytätte lysiini-aminohappoa herpeksen hoitoon, arginiini voi häiritä Lähde: Dr. David Williams, Alternatives

Source: http://www.lootuskirja.fi/File/Arginiinijasyd__n.pdf

Learnenglish elementary podcast support materials - 2-

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine/food Introduction This support pack accompanies the video magazine article: Food . To read or listen to the article online, go to: This support pack contains the following materials: • a pre-watching vocabulary activity; • the article; • a comprehension task Before you read / listen Match the words and phrases in th

General-preop-postop-instructions-men

You need to re-read all of these instructions allowing enough time to call us for any clarification before your surgery. Before surgery Avoiding drugs & foods that cause bleeding or do not mix with other drugs: • Aspirin, Ibuprofen (or other similar drugs called NSAIDs) or medication containing such drugs should not be taken within a minimum of seven days prior to surgery. • Vitami

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf