Microsoft word - $bisacodylteva.bsn.comm.jun2009.doc


BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. 1. Wat is BISACODYL TEVA 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u BISACODYL TEVA 10 mg inneemt 3. Hoe wordt BISACODYL TEVA 10 mg ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u BISACODYL TEVA 10 mg?
BISACODYL TEVA 10 mg maagsapresistente tabletten
Bisacodyl


Het werkzaam bestanddeel
Het werkzaam bestanddeel is bisacodyl. Eén maagsapresistente tablet bevat 10 mg bisacodyl.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
Lactosum - Cellulosum microcristallinum - Magnesii stearas - Eudragit L 30 D - Eudragit L 12.5 - Talcum -
Colophonium - Titanii dioxidum - Macrogolum 6000 - Simethiconi 30% emulsio – Povidonum.
Registratiehouder
Teva Pharma Belgium N.V.
Fabrikant QUALIPHAR N.V. Rijksweg 9 B-2880 Bornem Registratienummer BE188937 1. WAT IS BISACODYL TEVA 10 mg EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte
Maagsapresistente tabletten.
Doos met 12, 30 of 90 tabletten met maagsapresistente omhulling in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Geneesmiddelengroep Geneesmiddel gebruikt tegen verstopping. Therapeutische indicaties Kortdurende behandeling van de symptomen van verstopping (constipatie); vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien. Darmlediging voor bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maag-darm stelsel. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BISACODYL TEVA 10 mg INNEEMT.

Gebruik BISACODYL TEVA 10 mg niet
In geval van overgevoeligheid (allergie) voor bisacodyl of voor één van de hulpstoffen uit BISACODYL TEVA 10 mg.
Bij kinderen jonger dan 10 jaar
Bij buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is
Bij ontsteking van de dikke darm, afsluiting van de darm, acute buikaandoeningen
In geval van ernstige dehydratatie.
Pas goed op met BISACODYL TEVA 10 mg
Langdurig gebruik is af te raden. Het is aanbevolen BISACODYL TEVA 10 mg niet langer dan 7 opeenvolgende
dagen te gebruiken.
Bij bejaarden, hartlijders of personen met een slechte nierfunctie is het in sommige gevallen aan te raden de dosis te
verlagen.
Voorzichtigheid is eveneens geboden bij patiënten die geneesmiddelen innemen die torsades de pointes veroorzaken.
BISACODYL TEVA 10 mg mag slechts toegediend worden aan kinderen na medisch advies.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan de rubriek ‘Gebruik van BISACODYL TEVA 10 mg in
combinatie met andere geneesmiddelen’ te lezen.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing toepassing zijn of in het verleden
geweest zijn.
Zwangerschap
Het is af te raden BISACODYL TEVA 10 mg in te nemen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hoewel Bisacodyl niet in de moedermelk terechtkomt, mag het tijdens borstvoeding enkel worden gebruikt op
voorschrift van de arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en gebruik van machines
Geen effecten gekend.
Gebruik van BISACODYL TEVA 10 mg in combinatie met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen
beïnvloeden.
Bij misbruik van BISACODYL TEVA 10 mg kan de werking van waterafdrijvende middelen (diuretica) en
digitalisprodukten erdoor beïnvloed worden. Voorzichtigheid is eveneens geboden bij patiënten die geneesmiddelen
innemen die aanleiding kunnen geven tot torsades de pointes. Een tussenpauze van 2 uren moet in acht genomen
worden tussen de inname van BISACODYL TEVA 10 mg en van melkprodukten of zuurwerende geneesmiddelen
(antacida), zoals bicarbonaat enz.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3. HOE WORDT BISACODYL TEVA 10 mg INGENOMEN?

Dosering en wijze van gebruik
Volgt deze instructies nauwgezet op, tenzij uw arts een ander advies geeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt :
Bij constipatie : Kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen :
1 tablet per dag, bij voorkeur ‘s avonds innemen; inslikken zonder kauwen; niet innemen tesamen met melk of een
product tegen maagzuur. Het effect is merkbaar na ongeveer 8 uur. Wanneer de tabletten bij het slapengaan worden
ingenomen, treedt ‘s ochtends darmlediging op.
In hardnekkige gevallen kan men de dosis verhogen tot 2 tabletten ‘s avonds.
Eens het gewenste effect bereikt moet men trachten de periode tussen de innamen geleidelijk te verlengen (1 inname
om de 2 dagen, daarna om de 3 dagen, enz.) om gewenning te vermijden.
Het gebruik van BISACODYL TEVA 10 mg is slechts een aanvulling op een aangepaste levenshygiëne, nl. een
vezelrijke voeding, voeldoende vochtinname en lichaamsbeweging. Dit dient verder gezet te worden na het stoppen
van de inname van BISACODYL TEVA 10 mg.
Langdurig gebruik van BISACODYL TEVA 10 mg is af te raden. Het is aanbevolen BISACODYL TEVA 10 mg niet
langer dan 7 opeenvolgende dagen te gebruiken.

Ter voorbereiding van een medische ingreep of onderzoek
:
volgens voorschrift van de arts.
Wat u moet doen wanneer u te veel BISACODYL TEVA 10 mg heeft ingenomen
Symptomen van acute vergiftiging : buikkrampen, diarree, deshydratatie en verlies van minerale zouten. Zo vlug
mogelijk een arts verwittigen, het Antigifcentrum opbellen (070/245 245) of zich naar de spoedgevallendienst begeven
van een ziekenhuis.
Behandeling : juist na inname van BISACODYL TEVA 10 mg kan braken geïnduceerd worden of een maagspoeling
uitgevoerd worden. De toevoer van water en minerale zouten, onder medische controle dient eveneens te gebeuren,
in het bijzonder bij bejaarden en kinderen.
Wat u moet doen wanneer u vergeten bent om BISACODYL TEVA 10 mg in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan deze zo snel mogelijk in. Als het echter tijd is voor de volgende dosis, sla
dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.
Neem geen dubbele dosis. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Soms : buikkrampen, diarree. Misbruik kan irritatie (prikkeling) en een tekort aan kalium veroorzaken en, op lange
duur, darmluiheid.
Als u last krijgt van één van deze bijwerkingen of van bijwerkingen die niet in deze lijst voorkomen, meldt dit dan aan
uw arts of apotheker.
HOE BEWAART U BISACODYL TEVA 10 mg?


Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).Dit product is houdbaar tot de datum vermeld op de verpakking na de
afkorting “EX” (de twee eerste cijfers geven de maand aan, de twee volgende het jaar).
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.
Deze bijsluiter werd voor het laatst herzien in februari 2009.

Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is juni 2009.

Source: http://www.optiphar.com/public/uploads/leaflets/13479641252414/BISACODYL_TEVA_10_mg_maagsapresistente_tabletten_20091116_pil.pdf

Print a4_clinical_guideline_template

Chronic obstructive pulmonary disease Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care Clinical Guideline 12 February 2004 Developed by the National Collaborating Centre forChronic Conditions Clinical Guideline 12 Chronic obstructive pulmonary disease Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care

Microsoft word - technical report final jan 2011.doc

Joint Evaluation of Avian Influenza Socialization For Primary Health Care Workers In Central Java and West Java November 30th – December 1st 2010 Sub Directorate of Zoonosis, Directorate of VBDC Directorate General CDC & EH, MOH RI I. Background Avian Influenza (AI) Situation In Indonesia Indonesia has been considered as the country with highest num

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf