Microsoft word - försättsblad till besiktningsprogrammet.doc

Besiktningsprogram för säkerhetskontroll av traktorer

Besiktningsprogrammet är utformat för personal som är förtrogen med fordon
och/eller maskiner.
Kontroll av komponenter eller system som direkt har med trafiksäkerheten eller
arbetarskydd utgör den dominerande delen av programmet men även förebyggande
åtgärder, som t.ex. service och rengöring, finns med.
Besiktningsprogrammet har följande huvudrubriker:
0 Maskinhandlingar
1 Stomme
2 Hjulsystem
3 Drivsystem
4 Bromsar
5 Styrsystem
6 Karosseri
7 Kommunikation
8 Övriga anordningar
9 Service och underhåll
Besiktningsprogrammet är uppbyggt enligt principen
System/Komponent
Vilka brister ska resultera i anmärkning Vid behov - kort beskrivning av metod eller regelverk Besiktningsprotokoll Resultatet av besiktningen och de eventuella bristerna sammanfattas på ett överskådligt sätt i ett protokoll. Den maskinansvarige kan med protokollet som underlag se till att traktorns brister åtgärdas. Efter ett antal besiktningar med jämna mellanrum kan man få en indikation på vilka system eller komponenter som är speciellt utsatta för slitage och då kontrollera dessa lite oftare för att minimera olycksriskerna. Protokollet är uppbyggt som en checklista med huvud- och underrubriker. Invid varje anmärkningsrad finns en kolumn där den maskinansvarige signerar när de upptäckta brister har åtgärdats. BESIKTNINGSPROGRAM
för säkerhetskontroll av lantbrukstraktorer
Framtaget av SMP Svensk Maskinprovning AB Traktorn ska vara så tvättad/rengjord att för kontrollen
nödvändiga punkter kan kontrolleras

MASKINHANDLINGAR
Identifiering
Chassinummer skall var stansat eller pressat i ram eller bärande delUndantag: Tillverkade före -71 Fabrikat, typbeteckning, chassinummer och eventuellt registreringsnummer anges på protokollet.
Instruktionsbok
Chassi/underram
RostskadorSprickorDeformationerBrottSkevhetMotorfäste skadat Bultförband
HJULSYSTEM
Kontrollera hjulets frigång vid olika styrutslag Hjullager
Däckets bärighet jämförs med garanterad axelbelastning på registreringsbevis Med axel avses även eventuella länkarmar Axellagring
Spindelhållare
Spindellagring
Stötdämpare
Fjäderlagring
Fjäderfäste
DRIVSYSTEM
Kraftöverföring
Koppling
Elsystem
Elledningar
Polskydd
Batteri/batterifrånskiljare/startmotor/generator Batterifrånskiljare
Avgassystem
Bränsletank
Bränsleledning
Skall vara avsedd för aktuellt drivmedel Startmotor
Startspärr
Start får ej kunna ske med drivningen inkopplad Färdbroms
Stoppsträckor ska klaras upp till fordonets totalvikt Färdbromspedal
Bromskraftfördelning
Bromsledningar
Pedalvägsreserv
Bromsvätskenivå
Parkeringsbroms
Bromsverkan provas genom att t.ex. placera fordonet i lutning (16%<=>9grader) Spakvägsreserv
STYRSYSTEM
Glapp och fastsättning kontrolleras vid belastade hjul. Ratten vrids fram och tillbaka Styrväxel
Servoledningar
Ratt, rattaxel
Hjälpstyrarm
Styrstag
Styrdämpare
KAROSSERI
Fönster
Frontruta
Laminerat eller härdat glas (märkt AS1, AS2 eller E-) Gångjärn
Invändigt handtag
Förarstol
Kan ej manöverera pedaler och övriga manöverorgan på ett betryggande sätt Passagerarplats
Får ej vara placerad så att den skymmer eller hindrar föraren Manöverorgan
Stoppreglage
Efter påverkan ska stoppreglaget bli kvar i stoppläge Gasreglage
Broms-/kopplingsreglage
Diffrentialspärr
Indikering som tydligt anger när diff.spärren är inkopplad Övriga manöverorgan
Värme/ventilation
Luftintag
Placering: Risk för avgaser/oljedimma in i hytten Defroster
Utstående delar
Skyddshytt/-båge
Svetsning/hålupptagning som kan försvaga förarskyddet får ej göras.
Spärr till luckor
Bullerdämpande åtgärder
Isolering i hytt eller motorrum, gummilister, pedalgenomföringar o.dyl.
KOMMUNIKATION
Belysning och reflexer krävs vid körning under mörker och dålig sikt Belysning
Halvljus
Backningsstrålkastare
Om inkoppling sker med särskild strömställare Arbetsbelysning
Markeringar
Reflexer
Röda bak och orange på sidan. Krav fr.o.m. 82-01-00 Positionsljus
Rött bakåt och vitt framåt (P-ljus). Krav fr.o.m. 82-01-00 LGF-skylt
Körriktningsvisare
Torkare/Spolare
Backspeglar
Skyltar/Märkning
Manöverorgan
Märkning ska vara sådan att manöverorganets funktion ej kan misstolkas Anvisningsskylt
Avser även erforderliga varningsskyltar för 3-pktlyft, frontlastare o.dyl.
Tillträdesled
Fotsteg/handtag till hytt och servicepunkter Fotstegens bör vara försedda med sidoskydd samt vara självrensande för att Utrymningsvägar
Åt 3 håll, lätt öppningsbara inifrån ÖVRIGA ANORDNINGAR
Draganordning
Låsning
Infästning
Trepunktslyft
Infästning
Redskapsfäste
Manöverorgan
Manöverorgan utanför hytten för lägesreglering Manövrerbarhet
3-pktlyften ska kunna manöverera tillåten last på ett säkert sätt inom hela arbetsområdet.
Lastutrymme
Infästningar
Lastplan
Lastsäkring
Lastförskjutningsskydd, lämmar, stöttor etc.
Surrningsöglor
Tippkolv
Tippspärr
System/Komponent
Kraftuttag
Kåpa till axeln då den inte används samt fast skydd på ovansidan och på sidorna Manöverorgan
Oavsiktlig omkoppling av rotationshastighet får ej kunna ske Belastningsvikter
Hydraulsystem
Ledningar
Hydrauluttag
Pluggar eller motsvarande, då uttaget inte används Förskyddning
Skydda personer inom maskinens arbetsområde mot hydrauloljesprut.
Övrig utrustning
Frontlastare, kran, frontlyft o.dyl.
Infästning
Redskapsfäste
Krok/ögla
Förhindra att aggregatet faller ner vid service och underhåll Manövrerbarhet
Lyftinrättning ska kunna manöverera tillåten last på ett säkert sätt inom hela arbetsområdet.
SERVICE OCH UNDERHÅLL
Serviceschema
För oljebyte, smörjning och annat som rekomenderas av tillverkaren. Avser maskinen och eventuellt aggregat.
Annat underhåll
Motorrum
Traktorn ska vara ren från olja, diesel eller annat som kan förorsaka brand, kortslutningar eller annan driftstörning. Batteriutrymme
Förarutrymme
Ansamling av material/verktyg som riskerar att hindra nödvändiga manövrar för säkerhetskontroll av lantbrukstraktorer.
Framtaget av SMP Svensk Maskinprovning AB Åtgärden kontrolleras och bekräftas genom signering av ansvarig arbetsledare

Source: http://www.smp.nu/Documents/Doc/Besiktningsprogram_for_traktorer.pdf

Joa 23#3 2000

JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 23: 272–278 © 2000 Lippincott Williams & Wilkins, Inc., Philadelphia Correlates of Risky Behaviors Among Young and Older MenHaving Sexual Relations With Men in Montre´al,*Annie Dufour, *†Michel Alary, ‡Joanne Otis, ‡Roger Noe¨l, §࿣Robert S. Remis, *Benoît Maˆsse,†Raymond Parent, ࿣Bruno Turmel, ¶Rene´ Lavoie, #Ro

Wsp_100_ds.qxp

tage of free calls between branch offices located around theworld as well as reduced rate calls to the traditional telephonenetwork. Increased functionality is also added with supplementaryservices such as Call Waiting, Call Hold, Call Resume, CallTransfer and 3-way conference calling. Further you can centrallymanage VoIP user accounts and automatically provision thesesettings to the phone. This

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf