Folder_fotskabb

Fotskabb!
Varifrån kommer skabbkvalstren ursprungligen? ”VAR UTVECKLINGEN BÖRJADE VET NOG INGEN, MEN DEN BÖRJADE VÄL STRAX EFTER UTVECKLINGEN AV URHÄSTEN.” Artikel om Chorioptes equi, av Sofie Ljung, 2004-02-22
Innehållsförteckning
Syfte s.3
Metod s.3
Symptom s.3
Bakgrund s.4
Chorioptes s.5
Preparat/läkemedel s 7
Ivermectin lösning/ Ivomec pasta s 8Sebacil Behandlingsmetoder s 11
Efterbehandling, krustor i knäveck/ mugg s 13
Resultat, sammanfattning och diskussion
Källhänvisning/länkar
Denna skrift säljs av Svenska Tinkerhästsällskapet.
Information ang beställning av denna folder gå in på STS hemsidahttp:www.svenskatinker.se Foto omslag: Karaktäristiska symptom på fotskabb hos häst. Gulaktiga
”stearinliknande” feta flagor/krustor på baksidan av knä på en Tinkerhäst.
Foto: S.Karlsson

Med anledning av det vanligt förekommande problemet med Chorioptesequi (skabbkvalster) på hästar med mycket hovskägg har jag skrivit dennaartikel som belyser symptom på, orsaker till och behandling mot dennaparasit som i vardagligt tal kallas för fotskabb. Syftet med artikeln är attsprida information om att Chorioptes drabbar häst samt att finna enlösning på problemet och ett säkert botemedel.
Artikeln består av urdrag från Svenska Tinkerhästsällskapets (STS)hemsida, svar från veterinärer samt berättelser om behandlingar och dessresultat från personer med erfarenhet av detta. Jag har själv deltagit aktivti diskussioner om ämnet på STS forum. Via telefon och e-post har jag haftkontakt med ett antal parasitologer, legitimerade veterinärer,forskningsinstitutioner och ägare till hästar som har varit eller är drabbadeav Chorioptes. Samtliga veterinärer och forskningsinstitut hänvisar docktill Dan Christensson på SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) iUppsala varifrån jag huvudsakligen har hämtat information.
Symptomen på att en häst är drabbad av Chorioptes kan vara: • extremt långa & hårda kastanjer (som följd av långvarigt angrepp) kanvara en orsak, men det kan finnas ändå • krustor (d.v.s. sega, torra ”kakor”, svampliknande men i konsistensen)från karled till knä som växer ut med hovskäggen • små sår/sprickor i karledsområdet och nedanför • fet, valkig och mjällig hud i karleden och/eller i manen • hästen stampar med bakbenen i marken • hästen kliar sig/biter sig i karleder, knäceck och hasor • hästen kliar av sig man/svans (likn. soleksem) • mugg/rasp-liknande symptom (d v s skorv på kotor och skenben och/ellerupp på benen) (rasp = mugg som spritt sig upp från karleden mot benet) • svampinfektioner som en följd av skabben, kala fläckar på buken framförskapet, benen och även på huvudet Symptomen är oftast synliga, men en häst behöver inte visa alla dessa symp-tom för att vara drabbad. En del hästar ”stänger av” och blir mer eller mindreapatiska för att de helt enkelt inte orkar klia sig längre. Även hovskäggslösahästar kan vara infekterade utan att visa några symptom då infektionsgradenofta är förhållandevis liten.
Fotskabbsangreppet är i regel som värst under vintern då det är kallt ochfuktigt ute. Fotskabb förknippas med dermatit (dermatit = hudinfektion) ochmjälligt håravfall, ofta i form av s.k. mugg (mugg = samlingsnamn förhudåkommor på nedre delen av benen).
Vissa antyder att den ökade importen av hästar från Europa har gjort att vinu har fått tillbaka Chorioptes equi/fotskabb till Sverige. (Tidigare var detfrämst Ardennerhästar som drabbades.) Andra menar dock att det inte ärimporten i sig som är boven i dramat utan det faktum att det är just hästarmed mycket hovskägg, där ju parasiterna trivs så bra, som importerats.
Åsikterna om sjukdomen är många. Enligt parasitologerna på SVA i Uppsalaär Chorioptes equi ett vanligt förekommande kvalster som kan föröka sigkraftigt hos individer med långt hovskägg och då lätt orsaka ett problem sominte varit vanligt på många år. Långt ifrån alla veterinärer känner till kopp-lingen till mängden hovskägg. Detta leder ofta till att vad som kanske i självaverket är Chorioptes equi slentrianmässigt diagnostiseras som enbart muggeller rasp med otillräcklig behandling som följd. Har Din häst symptom påfotskabb bör Du ta det på allvar. Vi vet inte hur mycket hästarna lider. Det vivet är att hästar som har varit drabbade i åratal ibland får sitt immunförsvarförsämrat. Vissa hästar har t.o.m. fått blodförgiftning till följd av att gå medständiga småsår. Inför den här artikeln har jag varit i kontakt med Svenskahästavelsförbundet, Veterinärförbundet, Smittskyddsinstitutet, Läkemedels-verket samt ett flertal svenska parasitologer och legitimerade veterinärer – alla hänvisar de dock i första hand till Dan Christensson på SVA (Sta-tens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala som den främste parasitologennär det gäller parasiter på häst. Därför är det Christenssons och SVA:srekommendationer som jag har koncentrerat mig på i denna artikel.
Chorioptes
Livscykel
Ingen vet med bestämdhet hur länge skabbdjuren kan leva. Antagligen
lever de i upp till 3veckor utan värddjur beroende på väderförhållande.
Detta är dock inte vetenskapligt fastställt. Lever de på ett värddjur (t ex en
hovskäggslös häst) kan de leva betydligt längre. Skabbdjuren dör vid
frysning
. Inomhus och i torr miljö överlever de bara något dygn. En del
rapporter talar om att stall kan behöva stå tomma i 2-3 månader för att
säkert vara fria från chorioptesskabb. Kvalsterna trivs när det är fuktigt
och svalt och kan finnas både i hårsäckarna och utanpå huden i krusta-
bildningar och mjäll.
Parasiter indelas traditionellt i tre grupper; protozoner (encelliga), helmeni-
ter (maskar) och artropoder (leddjur). Beroende på om kroppsytan eller
inre organ/hålrum infekteras benämns parasiter ekto- eller endoparasiter.
Chorioptes är en ektoparasit, en artropod d v s ett leddjur.
Chorioptes equi smittar genom direktkontakt, vistelse i stall samt genomborstar som används på flera hästar. Det är också fullt möjligt att skabbensmittar via exempelvis hovslagare. Via ridhus smittar skabben om hästarnafår nära kontakt.
Inför tillfällen då en ”fotskabbshäst” ska tävla eller på något vis träffa nyahästar kan man behandla i förebyggande syfte så att den inte är likamottaglig för sjukdomen och inte heller smittar ner andra hästar. Låna inteutrustning från någon annan hästägare om Du inte är säker på att den ärrengjord och ha absolut egna borstar till din häst.
Chorioptes drabbar främst raser med mycket hovskägg men det är viktigt
att påpeka att även hovskäggslösa hästar kan vara kroniska smittbä-
rare utan att de visar symptom.

I nuläget är Chorioptes equi inte anmälningspliktig. Det är SVA sområdgör med Jordbruksverket om en sjukdom skall bli anmälningspliktigeller inte. De behöver då ha ett underlag för att kunna göra en korrektbedömning. Troligtvis blir Chorioptes aldrig anmälningspliktig eftersomden varken drabbar människor eller är någon egentlig farsot för djurslagethästen i sig. Men det är ändå viktigt att hästägare eller veterinärer som fåttfastställt Chorioptes genom skrapprov anmäler detta till berörd myndighet.
Resistens
Sannolikheten för att resistens ska utvecklas hänger samman med hur storandel av den totala parasitpopulationen som exponeras för läkemedlet,men det beror också på parasitens livscykel, klimatförhållanden mm.
Överdriven och planlös användning av antiparasitära medel kan bidra tillresistensutveckling.
Skrapprov
För att fastställa Chorioptes equi, vilket man bör göra, krävs ett ordentligtskrapprov från huden som också tar med ev. krustor samt ett rejält tilltagethårprov klippt så nära hudytan som möjligt. Hårprovet läggs i en plast-påse och skraprör, gärna med använda skalpällblad i ett provrör. Omprovet direktmikroskoperas kan det läggas i glycerin eller paraffinolja föratt sedan undersökas i mikroskop. Det kan vara svårt att ta ett korrektprov. Endast 1/3 av proven lyckas vilket gör att en häst kan ha Chorioptestrots att ett prov inte visar på kvalster. Om då hästen har följdsjukdomarpå grund av Chorioptes kan de visa sig i provet såsom svampinfektioner.
Vissa veterinärer talar om att provet bör gå så djupt att blod syns, iblandtom ända in till benhinnan, men detta avråder Christensson starkt ifrån.
Fakta om olika preparat/läkemedel
Det finns överlag få publicerade förskrivningsstudier över antiparasitäraläkemedel till häst. Trots att det under senare år tillkommit läkemedel motektoparasiter så saknas fortfarande medel med registrerad effekt mot löss,fästingar och Chorioptes-kvalster hos häst. Erfarenhetsmässigt kan depreparat som används förebyggande mot knott också användas mot ohyraså som Chorioptes. Enligt reglerna ska veterinärernas förstahandsval varaett läkemedel som är godkänt för det aktuella djurslaget och indikationen.
Om ett sådant preparat inte finns kan det ibland vara möjligt för en veteri-när att förskriva ett veterinärpreparat som är godkänt för ett annat djurslageller på annan indikation. Men då sker detta på varje veterinärs egetansvar, utanför läkemedelsverkets kontroll. Veterinärer kan som tillägg tillgodkända preparat även ansöka hos respektive läkemedelsmyndighet omanvändningen av icke godkända läkemedel.
• Behandling med antiparasitära medel bör endast ske på klar indikation,d.v.s. fastställd diagnos, välgrundad misstanke om parasitinfektion ellersom ett led i ett strategiskt profylaxprogram. (profylax = förebyggande) •Användningen av preparat som inte är godkända för den aktuella djur-arten bör endast ske under speciella omständigheter och då på fastställdindikation (indikation =skäl till att ge viss medicin).
Karaktäristiska symptom på fotskabb: flagor/krustor som kladdat fast i Switch poor on
Swich pour on används på häst, vanligen sommartid, mot knott ochfästingar. Medlet lär dessutom vara effektivt mot Chorioptes. Swich finnshos Lantmännen och kostar ca 350kr.
Frontline
Frontline spray finns receptfritt på apoteket och är egentligen ett fästing-
medel för katt och hund men är även verksamt mot Chorioptes. Frontline
lär vara det mildaste och säkraste preparatet att använda för både häst
och människa men är förhållandevis en dyr behandlingsmetod. Vid behand-
ling med Frontline spray ska drabbade hästar behandlas minst 3 gånger för
att vara på den säkra sidan med 7-10 dagars intervall. Ämnet fipronil som
är det verksamma medlet i Frontline finns kvar i kroppen i 10 dagar varför
behandlingarna inte bör ha längre intervaller än så. Symptomfria hästar
behandlas minst två gånger. Varje delbehandling skall bestå av ett mini-
mum på 500 ml Frontline spray per häst. Spraya först de drabbade områ-
dena på benen och gno sedan in det i huden med gummihandskar. Se till att
huden blir ordentligt indränkt med Frontline. Ju mer hovskägg hästen har
desto större mängd Frontline går åt. Bäst resultat fås om hovskägget rakas
bort helt, eftersom kvalster annars kan finnas kvar i hovskägget. Medlet
förs vidare i underhudsfettet uppåt i hästen men det går inte upp på övre
delen av kroppen varför behandling med Switch pour on rekommenderas
på ryggen för att ta de kvalster som är på vandring i de övre regionerna. 1
flaska Frontline 250 ml kostar upp till 170kr. Detta gör att behandlingen
med Frontline kostar minst 1000 kr per häst + ca 350 kr för Swich on.
Ivermectin lösning / Ivomec pasta
I vissa länder behandlas Fotskabb genom injicering av ivermectin (samma
verksamma substans som i Ivomec avmaskningspasta). Studier gjorda i
bl.a. Frankrike, USA och Norge har visat att ca 50% av de behandlade
hästarna blir av med skabben genom injicering av ivermectin. Tillverkaren
av Ivomec rekommenderar dock inte injicerande på häst eftersom det inte
är godkänt för just häst. Forskningen är nämligen mycket bristfällig här.
Förr fanns ivermectin i injektionsform också till häst, men det drogs in
efter upprepade olyckor i USA där frasbrand hade uppstått till följd av
injektionen.
Ivomec avmaskningspasta (som ges oralt) är godkänd för häst men har då
inte indikationen skabb. Om det beror på att det inte är undersökt eller om
det är undersökt och visat ineffektivt är oklart. Enligt läkemedelsverket
finns det ingen säker dokumentation som visar att Ivomec är effektivt mot
skabb på häst. Angående frågan om riskerna med att injicera Ivomec i häst
så vill läkemedelsverket bestämt avråda från detta. Den aktiva substansen
ivermectin i Ivomec pasta (som ges oralt) tas upp i tarmen och transporte-
ras sedan via blodet runt i kroppen precis som ivermectin som injicerats
gör, menar läkemedelsverket. Om injektionsvätskan skulle vara effektiv
mot Chorioptes på häst så skulle pastan alltså också vara det.
Frågan
är om ivermectin från blodet kan nå platsen där kvalstren finns men det
gäller oberoende av om man injicerat ivermectin eller givit Ivomec i
munnen. Det finns dock veterinärer i både Sverige, Norge och andra länder
som menar att injicering av ivermectin är verksamt mot Chorioptes. Vissa
menar att det är jordbruksverket som bromsar denna behandling, och detta
inte p.g.a. några fastställda risker utan helt enkelt ur livsmedelssynpunkt.
Eftersom att preparatet inte är godkänt för injicering på häst kan de inte
fastställa karenstiden innan slakt osv. Andra menar att det finns en risk för
att blodmasken väcks upp vid Ivomec-behandling, om den utförs vintertid,
med kolik som följd. Detta är dock inte hela sanningen. Enligt Dan Christ-
ensson är det så att om hästens immunsystem just ska till att reagera mot
larverna i tarmslemhinnan, samtidigt som hästen ges ett effektivt maskme-
del (som t ex Ivomec), ger man maskarna en extra skjuts på något som
redan är på gång. Jag har valt att redovisa behandlingsmetoden med
injektion av ivermectin.
Citatet nedan kommer från en kvinna på Åland som låtit injiceraivermectin på sina Shirehästar med gott resultat. Observera att citatet ärfrån en privatperson och har alltså ingen som helst vetenskaplig grund.
Vill man som privatperson testa icke godkända preparat så görs det påegen risk.
”Hej! Jag har själv injicerat mina 2 hästar med Ivermectin injektioner(fick en veterinär att skriva ut det). Ivermectinet injiceras under huden; 1ml per 50 kg kroppsvikt (500kg häst = 10ml) max 10 ml för varje stick.
Har du en häst som väger ca 1200 kg får han 24 ml och sticks på 3 olikaställen, samma dosering som för nöt och ren. För att säkerställa att alltär borta upprepas injectionen efter 14 dagar. Kom ihåg att tvätta allt istallet, som täcken, borstar, sadlar, seldon, grepar, sopborstar, väggar,spiltor, boxar, grimmor, träns och glöm inte bort stallkläderna. Allahästar i stallet ska genomgå behandlingen.
Mina hästar fick en liten svullnad efter injektionen (där medlet injicerats)så har du en körhäst så se till att inte sticka där lokorna ska sitta.
Injectionen ska utföras av veterinär som också skriver ut medlet.”
Det bör tilläggas att de veterinärer jag har talat med angående injicering avivermectin ser denna behandlingsmetod som en sista utväg när man harprovat allt annat. Injiceringsmetoden är alltså inte på något vis ett första-handsval.
I Sverige är Sebacil (med den verksamma substansen foxim) registrerad
mot fästingar, loppor, löss och skabb hos hund, får, nöt och svin. I Norge
är Neocidol vet. (verksam substans dimpylat) registrerad för behandling av
flera djurslag med Chorioptes, inkluderande häst. Sebacil vet. och Neocidol
vet. innehåller dock ett antiparasitärt medel ”acetylkolinesterashämmare”
som innebär en mindre säkerhetsmarginal. De kan ge symptom som visar
sig genom kräkning, muskelkramper och kolik. I den svenska biverknings-
rapporten finns dock endast ett fåtal rapporter om biverkningar p.g.a.
acetylkolinesterashämmare. Sebacil är ett nervgift och är inte längre
registrerat för användning till häst. Enligt Dan Christensson, med flera, bör
det dock kunna användas efter de gamla behandlingsföreskrifterna i nöd-
fall, men det är inte att betrakta som riskfritt. Vid behandling är det bra om
en veterinär med tillgång till antidot finns med, ifall hästen skulle visa på
akuta nervskador. Det som är viktigt att tänka på när du behandlar är att
du är utomhus eller i ett välventilerat stall. Sebacilen ska blaskas in ordent-
ligt så att huden blir genomdränkt. Bäst resultat fås om hästens ben är
rakade och den får stå i spänner med Sebacil-lösning i några minuter.
Sebacilen kan användas till hela kroppen. Skabben kan mycket väl finnas
på bog, i man och liknande. Alla hästar ska behandlas samt utrustning och
stallar. Är det minusgrader kan täcken och annan utrustning frysas utom-
hus. Du bör dock inte sebacilbada hästen vintertid om det inte finns tillgång
till ett uppvärmt stall där hästen kan torka. Många hästar har behandlats
med Sebacil. Behandlingen har då gjorts tre gånger med 7-10 dagars
mellanrum
, precis som det rekommenderas på förpackningen. Symptomen
har ofta försvunnit efter en sådan behandling för att sedan återkomma inom
ett år. Den enda person som jag har hört lyckats få bort skabben en gång
för alla behandlade då sex gånger med en veckas intervall.
Enligt Christenson är dock skabben på en behandlad häst är borta efter 3
behandlingar, sedan återstår risken för återinfektion från andra, obehand-
lade hästar sam risken för återsmitta av ev. kvalster som överlevt i när-
miljön som man inte gjort ren ordentligt. Att behandla med Sebacil är
billigt jämfört med andra preparat. Nackdelarna är riskerna. En 250 ml
flaska kostar 272 kr och räcker till flera hästars behandlingar. Lös-
ningen ska vara 10ml Sebacil/5 liter vatten.
Behandlingsmetoder
Rekommenderad behandlingsmetod, Dan Christensson SVA • Klipp ner benbehåring helt (bar hud, ingen stubb, MYCKET viktigt) frånknäet och ner med en riktig hästklippare. (Finns folk som åker runt ochklipper för en liten penning, läs på ex: www.bukefalos.com under tjänster.) • Gör därefter 2 Swich pour on behandlingar med intervall som står påflaskan. Dränk in hela de renrakade benen och lägg en sträng från öron tillsvans.
• Har hästen haft rasp- eller muggsår länge ska en antibiotikakur sättas insamtidigt, då såren kan vara inflammerade och annars återkomma och dåvet man inte vad det egentliga problemet är, sår eller skabb.
Alla hästar är smittbärare, därför ska alla hästar i stallet behandlas. Även
om den drabbade hästen tas bort från de andra över t ex sommaren lever
skabben kvar på de andra hästarna och hoppar tillbaka när de återträffas,
med samma visa som följd.
• Tvätta med hundschampo (sådant som tar ohyra) kontinuerligt en gång iveckan. Under Swich-perioden ska man tvätta innan man sätter påSwichen, annars förtas effekten.
• Det krävs mycket jobb med hovskäggshästar. Enligt Christensson är deatt jämställa med långhåriga utställningshundar. Borsta noga varje dag ochtvätta med hundschampo kontinuerligt.
• Behandling kan i stället för med Swich pour on göras med Frontline(fästingmedel för katt och hund). Frontline är ett mildare och säkrare, mendyrare medel.
Behandlingsmetoder, privatpersoner
Många veterinärer och privatpersoner talar om att effekten förstärks om
man samtidigt som Sebacil- eller Switchbehandlingen ger Ivomec pasta
(vanlig dos) 2 dagar i följd och upprepar behandlingen med två dagar i
följd efter 7 dagar. (Ivomec har andra verksamma beståndsdelar än Sebacil
och Switch och de är därför inte farliga att blanda.) Pasta fungerar lika bra
som injektion. Eftersom det idag inte finns ett enda godkänt läkemedel mot
Chorioptes equi har jag valt att redovisa privatpersoners tips som enligt
dem gett goda resultat. Här följer några citat (som även finns att läsa på
STS forum www.svenskatinker.se):
Här kommer min berättelse om hur jag lyckades få bort fotskabben påmin häst, detta är nu drygt 2 år sedan.
Skibby King föddes våren 2000. Han blev smittad av sin mor. Han började visa symptom vintern 2000/2001 och då behandlade vi honom för
första gången med Sebacil. Vi blandade till 2 l färdig lösning som vi
hällde på benen och neråt 3 ggr med 14 dagars mellanrum. Han blev
symptomfri men hösten 2001 började han klia igen. Då gjorde vi en
behandling igen men denna gång annorlunda efter kontakt med en
superbra vet:
Sebacil 2,5 l färdig lösning till varje ben, påfört med genomdränkt
svamp, lyft på alla hårstrån, blaska på inifrån huden och ut om och om
igen. Hela proceduren tog drygt 1 timme varje gång. Detta gjorde vi 6
gånger med 1 veckas intervall
. Han och de andra två hästarna fick inte
vara i stallet på drygt 1 månad. De andra två hästarna behandlades inte.
Detta gjordes som sagt hösten 2001 och han har fortfarande inte fått
tillbaka skabben, han har heller inga krustor eller sår på benen/karlede-
rna. Han har hela tiden haft kvar sitt fina hovskägg och jag tvättar inte
hovskägget i tid och otid även om han är lerig efter en dag i hagen. Vi
desinficerade inte stallet. Däremot tog vi ut all strö och högtrycks-
tvättade. Dessutom var det helt hästtomt i drygt 1 månad efteråt. Borstar
som använts till hästen med Fotskabb kastades, de andras borstar tvätta-
des med hästschampo, varje häst har sina egna borstar. Täcken hade vi
inga åt honom då, ej heller några vojlockar el. dyl. (han var ju bara 1 år
drygt)

”Hej. Jag brukar tvätta/schamponera på angripna områden medFungoralschampo, finns på apoteket, och då brukar krustorna släppa lättmed hjälp av en liten vanlig kam. ps du behöver bara en liten kluttschampo och enbart där skorvorna sitter, räkna dock med att få upprepabehandlingen åtskilliga gånger.och du glöm ej att hålla huden mjuk ochsmidig gärna med någon olja. lycka till /mia.” Vissa hästägare talar också om att eukalyptusolja eller grönsåpa kan haviss effekt. Dessa preparat behandlar dock bara symptomen och inteorsaken till skabben. Efterbehandling, krustor i knäveck/mugg
Många hästägare som behandlat sina hästar mot Chorioptes rapporterar
om att symptomen finns kvar framförallt runt frambenens knäveck. Det
verkar som om skabbdjuren trivs bra just där. Någon teori om varför det
föreligger på detta sätt finns inte. Även om hästarna blir skabbfria efter en
behandling så har de ofta dragit på sig sekundärinfektioner och mugg.
Huden kräver då ofta en lång tids efterbehandling med mjukgörande salvor
samt tvätt med schampo. Risken när man smörjer med salvor och dyl. är
att det kan fastna smuts, damm och bakterier i såren som i sin tur orsakar
infektion. Det bästa är om man kan hålla hovskäggen så fria från lera och
smuts som möjligt. Ett tips är att ta hjälp av en gammal dammsugare, sätta
slangen på utblåset och på så sätt föna hästens hovskägg torra efter scham-
ponering och dylikt. Alla sår ska behandlas. Bäst är att rådgöra med
veterinär angående vilken salva eller medel som ska användas. Betnovat är
en cortisonsalva till människor egentligen, inget medel som tar bort ohyran,
men kan mycket väl användas till eftervård när man fått bort skabben om
hästen fått problem med huden efter angreppet.
Foto till höger:Baksida av knä där hästen kliat sig.
Hovskägg och päls i detta angripnaområde blir tovigt, samt om hårremmenpå detta ställe är vit så antar den vidskabbangrepp ofta en gul till smutsgulton.
Resultat, Sammanfattning och Diskussion
De flesta hästar, speciellt importer, med mycket hovskägg verkar vara
drabbade av Chorioptes. De personer som jag har varit i kontakt med
uppger att det går att få hästarna symptomfria ett tag men att skabben i de
flesta fall återkommer inom ett år. Det viktiga när vi behandlar hästar mot
skabb, oavsett preparat och metod, är noggrannheten. Alla hästar måste
behandlas och saneringen av stall och utrustning är mycket viktigt. Läs
alltid igenom bruksanvisningar och varningstexter på läkemedels-
förpackningarna.
Idag finns inte ett enda godkänt läkemedel mot Chorioptes på häst. Detbedrivs inte heller någon forskning i ämnet. De preparat som används iSverige och som artikeln belyser är Shwich pour on, Sebacil vet och Front-line samt även Ivomec (pasta) och ivermectin injicering.
Det finns en mängd uppsjö preparat som lär vara verksamma motChorioptes. Bl.a. finns en hel del ”pour on” preparat och injektionslösningarav olika märken som används till nöt i Sverige, men faktum kvarstår - detfinns inga som helst studier gjorda på huruvida preparaten är effektiva motChorioptes på häst, eller vilka effekterna och framför allt riskerna är. Inteens Frontline är godkänt för att användas på häst, men det lär vara detsäkraste och mildaste sättet att behandla på (både för häst och människa)och antagligen är det därför som SVA rekommenderat just detta preparatframför andra.
SVA räknar Chorioptes som en relativt ofarlig sjukdom. Den är inte ensanmälningspliktig. För att forskningen ska dras igång krävs si så där enmiljon kronor per år.
Jag hoppas att denna skrift kan få landets veterinärer och hästägare att fåupp ögonen på Chorioptes och att detta bidrar till ökad kunskap och eventu-ellt fortsatt forskning. Denna skrift kommer att skickas till ett antal olikarasföreningar, veterinärsällskap och forskningsinstitutioner.
Författaren till denna skrift samt Svenska Tinkerhästsällskapet friskriversig härmed från allt ansvar vid behandling av fotskabb på häst med någraav dessa, i denna skrift beskrivna behandlingsmetoder.
Före behandling av fotskabb bör konsultation av legitimerad veterinärkunnig på detta område ske.
Källhänvisning/länkar
• Dan Christensson (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) • Smittskyddsinstitutet www.smittskyddsinstituetet.se Egna anteckningar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copyright: Svenska Tinkerhästsällskapet.
All kopiering av denna skrift i sin helhet eller delar är EJ

Source: http://www.svenskatinker.se/folder_fotskabb.pdf

cardioster.be

Abstracts 1. Predictive elements of success for restoring sinus rhythm by overdrive in atrial flutter. A.de Meester, J.J. Buy, L.De Roy. Acta Cardiol 1991; 46: 502-503. Xth Meeting of the BWGCPE. Nivelles 1990. 2. Can the ECG differentiate between ischemic and non-ischemic ventricular tachycardia. J.Smeets, LM.Rodriguez, J.Schlapfer, B.Xie, A.Katsivas, A.de Meester, HJJ.Wellens. Circulation

Microsoft word - crcmircitrate prep.doc

Colonoscopy Preparation (MirCitrate) PURCHASE YOUR PREP EARLY • 1 bottle Miralax (also sold as Glycolax) 8.3oz/238grams • 10oz bottle Lime flavored Citrate of Magnesia (skip if you have chronic renal failure) • 4 Dulcolax tablets (each tablet is a 5mg tablet) • 1 Fleet regular enema • 2 quarts of Gatorade/Crystal Light or similar drink-not red. THE DAY BEFORE YOUR PROCEDURE

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf