Tenderscan.co.za

MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) Hybrid Lodgement
AMENDED FOUNDING STATEMENT
Close Corporation Amendment
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23)
Tracking Number: 45766011 Customer Code: AVER22 (POST)
CLOSE CORPORATION INFORMATION
Full (Proposed) Name
MAR K TO WN S EN D A ND A SS OC IA TE S CC
Literal Translation of Name (if applicable)
Shortened Form of Name (if applicable)
Description of Principal Business
change d to
RE TAIL S UP P LIE RS OF IN FOR MATIO N A ND CO NS UM ER GO OD S O NL E
Date of Financial Year End
change d to
FE B RU AR Y
Effective Date of Financial Year End
30/11/1997
Region / province of registered office
WE S TER N C A PE
P O BO X 15 50
CA PE TOW N

Postal Address
change d to
18 MIMOS A S TR E ET
DU RB AN VILLE

TH E PI NN AC LE FIFTH FLOOR
CN R S TRA ND AN D BU RG STR EE S

Registered Office
change d to
18 MIMOS A S TR E ET
DU RB AN VILLE

Number of members
change d to
3
Aggregate member contribution
change d to
R250
Telephone Number (and code)
change d to
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) (02 1) 9762310
Fax Number (and code)
change d to
(08 6) 6399878
Email Address
change d to
AR TH U R@ P A TA T.ZA.N E T
Website URL
change d to
WW W .TE ND ER S CA N.C O.ZA
Tax Number
917329020 7
Details of Accounting Officer
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Track ing N umber:4 5766011
Full Name of Accounting Officer
G R B U RN ETT
change d to
Rem oved
Date of status change (if applicable)
change d to
01/09/2008
Membership / Practice No.
Inv alid Profession C ode
Profession
change d to
Chartered A ss O f C ertified Accountants
Postal Address of Accounting Officer
Telephone number (and code)
Fax number (and code)
Email address
Cell number
Appointment date
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Tracking MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Track ing N umber:4 5766011
Full Name of Accounting Officer
AR TH U R K EIZE R CA (SA )
Date of status change (if applicable)
Membership / Practice No.
00273785
Profession
Chartered A ccountants
18 MIMOS A S TR E ET
DU RB AN VILLE

Postal Address of Accounting Officer
Telephone number (and code)
(02 1) 9762310
(08 6) 6399878
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) Fax number (and code)
Email address
AR TH U R@ P A TA T.ZA.N E T
Cell number
082560890 2
Appointment date
01/09/2008
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Tracking Details of Member(s)
LEDE / MEMBERS
Ek/Ons die lid/lede wie se naam/name op hierdie stigtingsverklaring aangeteken is, bevestig deur my/ons handtekening(e) van my/ons gevolmagtigde(s) hiertoe da die besonderhede hierin vervat, korrek is en versoek die inlywing van die korporasie (volmag aangeheg indien van toepassing). *Skrap wat nie van toepassing is nie. I/We the member(s) whose name(s) is/are recorded on th s founding statement, confirm by m y/our
signature(s)/ the signature(s) of my/our proxy(ies) he that the particulars stated herein are correct and
request the registration of the corporation (power of attorney attached if applicable).

MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Track ing N umber:4 5766011
TO W NS E ND
Full Names
Initials
500522515 5005
ID Number / Passport number
change d to
500522515 5088
Date of Birth
22/05/1950
Member Size Percentage
change d to
40%
Member Contribution
Date of status change (if applicable)
73 P IONE E R R OA D
NOR THD E NE

Residential Address
change d to
9 SE C ON D A VE
BOT R IV ER

73 P IONE E R R OA D
NOR THD E NE

Postal Address
change d to
PO BO X 70 5
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) BOT R IV ER
Country of residence
change d to
SO UTH AFR ICA
Telephone number (and code)
change d to
(02 8) 2849937
Fax number (and code)
change d to
(08 6) 6014937
Cell Number
change d to
082337813 5
Email Address
Profession
change d to
TO W N P LAN NE R
Effective Date of Membership
03/11/1997
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Tracking New person added
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Track ing N umber:4 5766011
TO W NS E ND
Full Names
BA RB AR A W Y NN E
Initials
ID Number / Passport number
500329001 3084
Date of Birth
29/03/1950
Member Size Percentage
Member Contribution
Date of status change (if applicable)
9 SE C ON D A VE
BOT R IV ER

Residential Address
PO BO X 70 5
BOT R IV ER

Postal Address
Country of residence
SO UTH AFR ICA
Telephone number (and code)
(02 8) 2849687
Fax number (and code)
(08 6) 6014937
Cell Number
083315921 1
Email Address
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) Profession
Effective Date of Membership
01/09/2008
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Tracking New person added
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Track ing N umber:4 5766011
TO W NS E ND
Full Names
LE O CH AR LES
Initials
ID Number / Passport number
810612517 1089
Date of Birth
12/06/1981
Member Size Percentage
Member Contribution
Date of status change (if applicable)
120 CH AM BE RLA IN S TR EE T
WO ODS TOC K

Residential Address
120 CH AM BE RLA IN S TR EE T
WO ODS TOC K

Postal Address
Country of residence
SO UTH AFR ICA
Telephone number (and code)
(02 1) 4477112
Fax number (and code)
(08 6) 6014937
Cell Number
083290905 9
Email Address
Profession
MAR KE TING MA NA GE R
Effective Date of Membership
01/09/2008
MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES ( 1997/058409/23) . Tracking NOTAS / NOTES
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) Vorm CK2 moet in blokhoofletters geskryf wees of getik steengedruk of gedruk wees in
leesbare letters met swaar vaste swart ink, en in drievoud ingedien word.
Form CK2 must be written in block capitals or be typewritten, lithographed or printed
in legible characters with deep permanent ink, and lod d in triplicate.

Vorm CK2 wat nie aan die vereistes van die Wet, regulasies of hierdie notas voldoen nie, sal verwerp word.
Form CK2 which does not comply with the requirements of the Act, regulations or
these notes, will be rejected.

Geen geld is betaalbaar ten opsigte van veranderings in besonderhede onder DEEL B nie.
No fee is payable in respect of any changes in particu ars under PART B.
Besonderhede wat nie verander nie. moet ook verstrek w rd. Particulars which do not change should also be furnished.
Verandering(s) van krag vanaf die datum van registrasie of op datum aangedui.
Change(s) effective from date of registration or upon date indicated.
Waar 'n persoon namens 'n lid teken, moet volmag aange g word.
Where a person signs on behalf of a m em ber, power of a torney m ust be attached.
Minderjarige kinders en ander handelingsonbevoegde persone moet deur hulle ouers, voogde of verteenwoordigers, na gelang van die geval, bygestaan word en die hoedanigheid moet vermeld word. Minor children and other persons under legal disability must be assisted by their
parents, guardians or representatives as the case may e, and the capacity must be
stated.

Indien geen identiteitsdokument uitgereik is nie, moet skriftelike verklaring tot dien effekte aangeheg word.
If no identity docum ent has been issued, a written sta ement to this effect must be
attached.

Vorm CK2A moet vir registrasie ingedien word indien veranderings plaasvind in die besonderhede van die rekeningkundige beampte, sy adres die posadres van die korporasie en die ligging van sy geregistreerde kantoor. Form CK2A should be lodged for registration if changes cur in the particulars of the
accounting officer, his address, the postal address of he corporation and the situation
of its registered office.

10 Besonderhede wat onder die opskrif "LEDE" verstrek moe ord: Particulars to be furnished under the heading "M EM BERS".
(1) (a) Van. (Indien regspersoon, meld naam en hoedanigheid en ndien trustee, meld ook naam en besonderhede van testamentere trust en ind 'n lid nomine officii as administrateur, eksekuteur, kurator ens. optree, me d hoedanigheid.) (a) Surname.(If juristic person, m ention name and capacity and if trustee, also
mention name and particulars of testamentary trust and f acting nomine
officii as trustee, administrator, executor, curator, etc. state capacity.)

(b) Volle voorname
(b) Full forenames.
Identiteitsnommer. ((i) Indien geen identiteitsdokumen uitgereik is nie, verstrek
geboortedatum en sien par.8 hierbo.) (ii) Indien regspersoon, meld
registrasienommer.)
Identity number. ((i) If no identity document has been sued, state date of
birth and see par.8 above.) ((ii) If juristic person, ention registration
number.)

Grootte van belang uitgedruk as 'n persentasie.
Size of interest expressed as a percentage.
Besonderhede van bydrae en billike geldwaarde daarvan (indien van toepassing).
Particulars of contribution and fair monetary value th of (if applicable).
Woonadres / Residential address.
Posadres / Postal address.
Handtekening van lid of verteenwoordiger (waar van toepassing) en datum onderteken. Signature of m em ber or representative (where applicabl ) and date signed.
Datum van verandering met aanduiding van item 1-6 van verander. Date of change with indication of item 1-6 which changes.
11 Indien enige verandering plaasvind ten opsigte van die ekenkundige Beampte, heg asseblief die oorspronklike brief van die Rekenkundige ampte aan vir die verandering van die stigtingsverklaring. Attach original letter of Accounting Officer for amend founding statement if any
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx MARK TOWNSEND AND ASSOCIATES (Track no: 45766011) changes of accounting officer occurs.
http://www.cipro.co.za/2/Enterprise/SubmitLodgement.aspx

Source: http://www.tenderscan.co.za/storage/documents/eebc2aee18c21dda772036f57af5d658.PDF

barntowire.com

603.60 Amendment 603.90 Amendment 603.200 A Complete Description of the Subjects and Issues Involved: At its March 13, 2007 meeting, the Board approved the establishment of a threshold level for the drug Pyrilamine, based on a report submitted to the Board by the Medication Task Force. The Task Force recommended to the Board that threshold levels should be established for Isoxsuprine (rulemaking

Factsheet_3_tabakentwöhnung

Dieses Factsheet stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte zum Thema Rauchstopp und Tabakentwöhnung dar und erhebt keinen Anspruch auf inhaltliche Vol ständigkeit. Warum soll das Rauchen aufgegeben werden? Der wichtigste Grund den Tabakkonsum zu beenden, ist die Gesundheit. Zu den gesundheitlichen Konsequenzen des Tabakkonsums zählen Krebserkrankungen wie Lungen-, Ke

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf