Dent.nu.ac.th

สรุปขอมูลดานการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแตป พ.ศ.2542-2551 (ป ค.ศ.1999-2008)
No. 1. ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
I1/1 Piyapattamin T, Soma K, Hisano M. (Mar 2002). Temporary tongue thrust: failure during orthodontic treatment. Australian
Orthodontic Journal. 18(1):15-29.
I1/2 Piyapattamin T, Takano Y, Eto K, Soma K. (1999). Morphological changes in periodontal mechanoreceptors of mouse
maxillary incisors after the experimental induction of anterior crossbite: a light and electron microscopic observation using
immunohistochemistry for PGP 9.5. European Journal of Orthodontics. 21:15-29.
I1/3 Piyapattamin, T. and Limwongse, V. (2002). Morphological Change of Ruffini Nerve Endings in the Periodontal Ligament of
Aged Mice. Science Asia. 28:339-344.
I2 Puapichartdumrong P, Ikeda H, Suda H. (2005). Facilitation of iontophoretic drug delivery through intact and caries-affected
dentine. International Endodontic Journal. 36:674-681.
I3 Piyapattamin T, Sarai M, Haputta P, Samneang P. (2005). Immunohistochemical Study of Neural Elements in Rat Alveolus
Following Tooth Extraction. Science Asia. 31(2005):235-241.
I4 Puapichartdumrong P, Ikeda H, Suda H. (2005). Outward fluid flow reduces inward diffusion of bacterial lipopolysaccharide
across intact and demineralised dentine. Archives of Oral Biology. 50 (2005):707-713.
I5 Puapichartdumrong P, Ikeda H, Suda H. (2005). Influence of the pulpal components on human dentine permeability in vitro.
International Endodontic Journal. 38:152-159.
I6 Damrongsri D, Geva S, Salvi GE, Williams RC, Limwongse V, Offenbacher S. (Feb 2006). Cyclooxygenase-2 inhibition
selectively attenuates bone morphogenetic protein-6 synthesis and bone formation during guided tissue regeneration in a rat
model. CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH. 17(1):38-47.
I6/1 Wisithphrom K, Peter E.M, Windsor LJ. (2006). Interleukin-1α Alters the Expression of Matrix Metalloproteinases and
Collagen Degradation by Pulp Fibroblasts. J Endod. 32(3):186-92.
I7 Thongprasom K, Dhanuthai K, Sarideechaikul W, Chaiyarit P, Chaimusing M. (2006). Expression of TNF-α in oral lichen
planus treated with fluocinolone acetonide 0.1%. J Oral Pathol Med. 35:161-6.
I8 Kriangkrai R, Chareonvit S, Yahagi K, Fujiwara M, Eto K, Iseki S. (2006). Study of Pax6 Mutant Rat Revealed the
Association Between Upper Incisor Formation and Midface Formation. Developmental Dynamics. 235:2134-2143.
I9 Paphangkorakit J, Thothongkam N, Supanont N. (2006). Chewing-side determination of three food textures. Journal of
Rehabilitation. 33;2-7.
I10 Wisithphrom K, Windsor LJ. (2006). The effects of tumor necrosis factor-a, interleukin-1b, interleukin-6, and transforming
growth factor-b1 on pulp fibroblasts mediated collagen degradation. J Endod. 32:853-861.
I11 Song F, Wisithphrom K, Zhou J, Windsor LJ. (2006). Matrix metalloproteinase dependent and independent collagen
degradation. Front Biosci. 11:3100-3120.
I12 Wisithphrom K, Murray PE., Windsor LJ. (2006). Interactions between cavity preparation and restoration events and their
effects on pulp vitality. Int J Periodontics Restorative Dent. 26(6):596-605.
I13 Sopapornamorn P, Ueno M, Shinada K, Vachirarojpisan T, Kawaguchi Y. (2006). Clinical application of a VSCs monitor for
oral malodour assessment. Oral Health & Preventive Dentistry. 4(2):91-7.
I14 Sopapornamorn P, Ueno M, Shinada K, Vachirarojpisan T, Kawaguchi Y. (2006). Association between oral malodor and
measurements obtained using a new sulfide monitor. Journal of Dentistry. 10:770-774.
I15 Kriangkrai R, Iseki S, Eto K, Chareonvit S. (2006). Dual odontogenic origins develop at the early stage of rat maxillary incisor I16 Sanchavanakit N, Sangraungroj W, Kaomongkolgit R, Banaprasert T, Pavasant P, Phisalaphong M. (2006). Growth of Human
Keratiocytes and Fibroblasts on Bacterial Cellulose Film. Biotechnol. Prog. 22;1194-99.
I17 Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiwara Y, Yamashiro M, Maruoka Y, Ohbayashi N, Kurabayashi T. (Feb 2007). A
comparative study of cone-beam computed tomography and conventional panoramic radiography in assessing the topographic
relationship between the mandibular canal and impacted third molars. ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL
PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY (OOOOE)
. 103;2:253-259.
I18 Almasri A, Wisithphrom K, Windsor LJ., Olson B. (Mar 2007). Nicotine and lipopolysaccharide affect cytokine expression
from gingival fibroblasts. Journal of periodontology. 78(3):533-41.
I19 Sopapornamorn P, Ueno M, Shinada K, Yanagishita M, Kawaguchi Y. (May 2007). Relationship between total salivary
protein content and volatile sulfur compounds levels in malodor patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod
. 103(5):655-660.
I20 Korwanich K, Sheiham A, Srisuphan W, Srisilapanan P. (May 2007). Opinions of Parents, Teachers and School Board
Members Regarding Healthy Eating: A Qualitative Investigation of Lay Thai People’s Perspectives. The Medical Association
of Thailand
90(5):1014-20
I21 Kuroda S, Endo M, Samee M, Kondo H, Kasugai S. (acp. Mar 2007, release June 2007). Preliminary Studies of in vivo and ex
vivo Implantations Accompanied by Transgenes. J Oral Tissue Engin. 4(3):143-148.
I22 Wattanawongpitak N, Yoshikawa T, Burrow M, Tagami J. (May 2007). The Effect of Thermal Stress on Bonding Durability
of Resin Composite Adaptation to the Cavity Wall. Dental Material Journal. 26(3):445-450.
I23 Kaomongkolgit R, Cheepsunthorn P, Pavasant P, Sanchavanakit N. (acp. Aug.2007, online Oct.2007, 2008). Iron increases
MMP-9 expression through activation of AP-1 via ERK/Akt pathway in human head and neck squamous carcinoma cells.
ORAL ONCOLOGY
. 44:587-94.
I24 Totiam P, Gonzalez-Cabezas C, Fontana M.R., Zero D.T. (Sep 2007). A New in vitro Model to Study the Relationship of Gap
Size and Secondary Caries. Caries Research. 41:467-473.
I25 Shinada K, Tagashira M, Watanabe H, Sopapornamorn P, Kanayama A, Kanda T, Ikeda M, Kawaguchi Y. (Sep 2007). Hop
bract polyphenols reduced three-day dental plaque regrowth. JOURNAL OF DENTAL RESEARCH. 86(9):848-851.
I26 Tantanapornkul W, Okochi K, Bhakdinaronk A, Ohbayashi N,Kurabayashi T. (acp. Dec.2007, 2008). Correlation of
darkening of impacted mandibular third molar root on digital panoramic images with cone beam computed tomography
findings. Dentomaxillofacial Radiology.
I27 Surapipongpuntr P, Duangcharee W, Kwangsamai S, Ekka A. (acp. Apr.2008, 2008). Effect of root canal irrigants on cervical
dentine permeability to hydrogen peroxide. International Endodontic Journal.
I28 Wattanawongpitak N, Nakajima M, Ikeda M, Foxton R, Tagami J. (acp. Nov.2007, 2008). Microtensile bond strength of total-
etch and self-etch adhesives to intrapulpal dentin after endodontic irrigation and setting of root canal sealer. Journal of
Adhesive Dentistry
.
No. 2. ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับประเทศ
N1 Piyapattamin T , Wattanawongpituk N, Mukusah L. (2001). The Causes of Dental Extraction Performed in the People of
Phitsanulok and Phayoa. Naresuan University Journal. 9(2):57-63.
N2 Sriaroon P, Piyapattamin T. (2002). Premature Deciduous Tooth Loss: A Reflection from the Extraction Rendered in
Naresuan University's Mobile Service. Naresuan University Journal. 10(2):1-8.
N3 Wongchanhan N, Jittrong C, Dechaboon S, Piyapattamin T. (2003). Microbiological qualty of the water used in the dental
clinic of Naresuan University. CU Dent. Journal. 26:137-45.
N4 Sornwijan K, Pindontong N, Sarot W, Piyapattamin T. (2003). Physical Growth of the Children in Phitsanulok : A
Comparison Between Those with Normal and Undernutrition. Naresuan University Journal. 11(2):37-48.
N5 Sumalnop R, Tasajan W, Maneenut C. (2003). Effect of fluoride releasing materials on demineralization of adjacent white spot
lesion : in vitro study. CU Dent Journal. 53(4). 219-228.
N6 Sriaroon P, Tunjalern C, Jamonniem Y, Khameiam S. (2005). Relations of the tooth position and the operation time to the
complications after surgical removal of impacted molars. CU Dent Journal. 28(2):211-20.
N7 Sriaroon P, Samol R, Sitisara W, Chaisen S. (2005). Sedation, anxiolysis, and analgesia of midazolam orally adminstered in
adult patients undergoing surgical removal of impacted molars. CU Dent Journal. 28(2):99-108.
N8 Yiemwattana I. (2006). Microbiological and clinical changes after utilizing minitip curet-like ultrasonic tips. CU Dent
Journal. 29(1):22-32.
N9 Jittasathein L, Wayakanon P, Charadrum N, Jittiwarangkul P. (2006). The Comparative Study of Effectiveness of
Disinfectants by Phenol Co-effciency against Staphylococcus aureus. Lanna Public Health Journal. 2(2):77-90.
N10 Howannaphakorn T, Duangpatra R, Jitsup J, Thongphatpu P. (May-August 2006). Prevalence and Pattern of Mandibular
Third Molar Impaction. Buddhachinaraj Medical Journal. 23(2):123-129.
N11 Jittasathein L, Wantong P, Sae-Aueng C, Teerarangsikul P. (May-August 2006). Patients with Cleft Lip and/or Cleft Palate in
Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital. Buddhachinaraj Medical Journal. 23(2):154-163.
N12 Lowphruckmanee W. (May-August 2006). Fluoride Content of Drinking Water in Amphur Muang and Amphur Bangrakhum,
Phitsanulok Province. Buddhachinaraj Medical Journal. 23(2):207-213.
N13 Lowphruckmanee W, Sakulratchata R, Nhorchai P, Sittichokechaiwut A, Chimruang J, Sangoaum S. (2006). Pilot Study :
Health promotion for changing of oral health care behavior of children in early childhood center. Lanna Public Health
Journal.
2(1):24-32.
N14 Lowphruckmanee W, Tharapiwattananon T. (May-August 2006). Microleakage between fluoridated and non-fluoridated resin
sealants. CU Dent Journal. 29(2):95-102.
N15 Lowphruckmanee W, Tharapiwattananon T. (May-August 2006). The comparison of shear bond strength between fluoridated
and non-fluoridated resin sealants. CU Dent Journal. 29(2):103-110.
N16 กันยารัตน วิโรจนพงศ, พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน, ศักดา พรึงลําภู, พีระศักดิ์ มะลิแกว, นฤมนัส คอวนิช. (2546). ความถี่ในการ
รับประทานอาหารวางที่กอใหเกิดฟนผุในคนวัยผูใหญและผุสูงอายุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. วารสารโภชนาการ. 38(3):38-43.
3. ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ
3.1 Oral Presentation
Piyapattamin T
, Limwongse V, Eto. (November 2005). Morphology of Periodontal Ruffini Nerve Endings in Rat Molars
After an Orthodontic Tooth Movement (Oral Presentation). The 8th International Conference on Biological Mechanisms of
Tooth Eruption, Resorption and Movement.
Phuket, Thailand.
3.1 Poster Presentation
Puapichartdumrong P
, Ikeda H, Suda H. (March 2005). Outward Dentinal Fluid Flow Resists Endotoxin Diffusion throuth
Dentin (Poster Presentation). International Association for Dental Research. Baltimore, Maryland, USA.
Howannaphakorn T. (November 2005). Changes in Growing Skeletal Class III Patients by Cephalograms (Poster
Presentation). The 8th International Conference on Biological Mechanisms of Tooth Eruption, Resorption and Movement.
Phuket, Thailand.
4. ผลงานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุม/สัมมนา ระดับประเทศ
4.1 Oral Presentation
Wisithphrom K
. (21-23 February 2007). Effects of Tumor Necrosis Factor-α on Pulp Fibroblasts Mediated Collagen
Degradation. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Sopapornamorn P, Ueno M, Vachirarojpisan T, Kawauchi Y. (21-23 February 2007). Clinical Application of a VSCs Monitor
for Oral Malodor Assessment. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties
Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Sarideechaigul W, Suesuwan A, Intapa C, Bhakdinaronk A. (21-23 February 2007). Oral Lesions in Smoking Patients. (Oral
Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties Dental Board. Petchaboon / The
Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Wattanawongpitak N, Nakajima M, Tagami J. (21-23 February 2007). Effect of Irrigation and Root Canal Sealer on Bond
Strength to Root Canal Dentin. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties
Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Jittasathien L, Sriaroon P. (21-23 February 2007). Mucormycosis at Left Maxilla and Maxillary Sinus: Report of a Case. (Oral
Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties Dental Board. Petchaboon / The
Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Totiam P, Gonzalez-Cabezas C, Fontana M, Zero D. (21-23 February 2007). Fluoride Toothpaste and Secondary Caries
Progression: Effects of Gap Size and Sugar. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation,
Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Suesuwan A, Sarideechaigul W, Intapa C, Bhakdinaronk A. (21-23 February 2007). Prevalence of Oral Precancerous Lesions
in Oral Diagnosis Department of Naresuan University. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research
Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Munyou C, Prayoonwong T, Theensimoung P, Lowphruckmanee W. (21-23 February 2007). Two Composite Resin Wear due
to Tooth Brushing. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties Dental
Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Jitprasertwong P, Makchumnum V, Jirakultharavanich P, Rhanork C. (21-23 February 2007). The Comparative Plaque
Removal Efficacy of Two Manual Toothbrush Designs: A Clinical study. (Oral Presentation). The 8th Meeting of Academic
and Research Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Ratchatametanan C, Tibpala S, Deesukon P, Suwannakun S, Lamlerntthon S, Kriangkrai R. (21-23 February 2007).
Comparative Effect of Mulberry Green Tea Extract and Chlorhexidine Mouthwash on Streptococcus mutans. (Oral
Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties Dental Board. Petchaboon / The
Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
4.2 Poster Presentation
Sangiamyoo K, Deejue M, Roobsong R, Surapipongpuntr P. (21-23 February 2007). Antimicrobial Activity of Lemon Grass
Oil on Enterococcus faecalis. (Poster Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai
Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Sivasonthiwat P, Komarn S, Savanghla W, Lowphruckmanee W, Sakulratchata R. (21-23 February 2007). Caries Experience
of Children in Dental Hospital, Naresuan University in 2005. (Poster Presentation). The 8th Meeting of Academic and
Research Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Bunphawatthanarak N, Lukkananuruk N, Chaipanha P, Soongyai S. (21-23 February 2007). Effects of 5% Potassium Nitrate
Containing Dentifrice on Dentinal Hypersensitivity. (Poster Presentation). The 8th Meeting of Academic and Research
Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Rattanapaitoon T, Suratham P, Supongpanit P, Bhakdinaronk A, Sarideechaigul W. (21-23 February 2007).Use of Plastic Bag
for the Purpose of Infection Control in the Intraoral Radiography. (Poster Presentation). The 8th Meeting of Academic and
Research Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
Lowphruckmanee W, Sakulratchata R, Chuangching T, Swangchan V, Wattanakanit A. (21-23 February 2007). Dental Caries
Status of Children in Pediatric Dental Clinic, Faculty of Dentistry, Naresuan University 2003-2004. (Poster Presentation). The
8th Meeting of Academic and Research Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew
Hill Resort. Thailand.
Prasitsak T, Wongprateepsiri N, Khunnamuang P, Saisung S, Kriangkrai R. (21-23 February 2007). Streptococcus mutans of
Children aged 3-4 years in Child Development Center, Phitsanulok. (Poster Presentation). The 8th Meeting of Academic and
Research Presentation, Thai Faculties Dental Board.
Petchaboon / The Imperial Phukaew Hill Resort. Thailand.
 • สรุปข้อมูลการตีพิมพ์แผยแพร่ผลงานวิจัย

  Source: http://www.dent.nu.ac.th/research/file/%E0%BC%C2%E1%BE%C3%E8%BC%C5%A7%D2%B9%C7%D4%A8%D1%C2.pdf

  eyesurgeryfoundation.com.au

  By Dr Michael Wertheim, Ophthalmologist. Tel 9312 6033 Ocular toxoplasmosis should be considered in all patients who present with posterior ocular symptoms, especially immunocompromised patients. The Toxoplasma gondii (T. gondii) parasite has a complex lifecycle; the cat is the definitive host and intermediate hosts include pigs and sheep; humans most commonly contract the diseas

  Microsoft word - actos 24 y 25 de mayo.doc

  ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO 24 y 25 de mayo de 2012 Como es habitual, el día 24 de mayo a partir de las 21.30 hs. se l evó a cabo la tradicional cena previa a la Fecha Patria en los Salones Leval e, Broquen y Viejobueno. Asistieron, aproximadamente, unas cuatrocientas personas, incluyendo socios de la Institución, familiares, invitados especiales y miembros de la H

 • Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf